منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، رگرسیون

مدلضرایبغیر استانداردضرایباستانداردtسطح اطمینانRR^2Bانحراف استانداردBetaمقادیر(ثابت)سبکهویت سردرگم/اجتنابی104/14079/0223/1036/0341/0-53/11212/2001/0028/0341/0-020/0* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده انطباق اجتماعی است.2– آیا متغیر…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی

ا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای انطباق اجتماعی است اما متغیر کمال و تعهد برای انطباق اجتماعی پیش بینیکننده نبود. 4-7-15-محاسبه پانزدهم:(ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی،تعهد، شکوفایی اجتماعی)…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی

ول ضرایبمدلضرایب غیر استانداردضرایباستانداردtسطح اطمینانRRBانحرافاستانداردBetaمقادیر(ثابت)سبکهویت اطلاعاتی126/19109/0-816/0029/0271/0449/23710/3-001/0001/0271/0073/0*با توجه به به جدول و اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حذف شده به عبارتی به عبارتی با توجه به مندرجات…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی، سطح معنادار

4- مفروضهی خطی بودن متغیرهای پژوهش سبکهای هویت و سلامت اجتماعیجدول 4-4-1- آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن دو متغیر مولفههای سلامت اجتماعی با سبک هویت اطلاعاتی منبع…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، رگرسیون، سطح معنادار، پذیرش اجتماعی

موضوعاتزیاد )با حذف سوال6( ارتباط بین موضوعاتمختلف)باحذف سوال8(لذت از پاسخهای چالش انگیز)با حذف سوال9(تونایی حل مسئله)با حذف سوال10(اطمینان از یافتن نتایج منطقی)باحذف سوال13(فکر درباره همه چیزها)باحذفسوال16(کاربرددانشدرزمینههایمختلف)باحذف سوال18رهبران خوب شنونده خوبیاند)با…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، تفکر انتقادی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی

استفاده شده است:1) پرسشنامه سلامت اجتماعی کیینز.2) پرسشنامه سبکهای هویت(ISI-g6).3)  پرسشنامه تفکرانتقادی ریکتس100( (CTDI.3-5-1-پرسشنامهی سلامت اجتماعی کیینز)1998)کینز بر اساس مدل نظری خود از سلامت اجتماعی، پرسشنامه سلامت اجتماعی را تهیه کرد و…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه ارشد درباره تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی، سبک هویت، مشارکت اجتماعی

یافته مورد تردید قرار می‌گیرد. هم چنین بیشتر افرادی که در وضعیت‌های هویت مغشوش قرار دارند، از مرحله اکتشاف و جست‌وجو گریزان‌اند، چه برسد به این که از مهارت‌های انتقادی،…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه ارشد درباره تفکر انتقادی، معرفت شناسی، رهبری آموزشی، نظریه عقلانی

تفکر کردهاند که عبارتنند از: تفکر شهودی، تفکر تحلیلی، تفکر اخلاق و تفکر انتقادید(مارینوز و همکاران، 13890). در پژوهش حاضر به بررسی تفکر انتقادی خواهیم پرداخت.در بیست سال گذشته شاهد…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، سلامت روانی، سلامت اجتماعی، سلامت روان

همچنین تطابق هویت خود با شرایط جدید را دارند این افراد سخت‌کوش، خودتنطیم، دارای عزت نفس بالا، خودآگاه، دارای قدرت حل مسئله، و پیچدگی شناختی بالا را دارا هستند در…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، هویت فردی، بحران هویت، دوران کودکی

دیدگاه رشدی – اخلاقی و وجودگرا، مفهوم‌سازی نمود. او بر انتخاب، کنترل خود، مسئولیت پذیری و یگانگی ویژگی تاکید داشت.در نظریهی کرتینر، جامعه فرصتهایی را برای رشد شناختی و قابلیت‌های…

ادامه خواندن
بستن منو