منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، سلامت روانی، سلامت روان، انسجام اجتماعی

داده است. پذیرش این شرط‌ها روابطی محکم میان شرایط اقتصادی و اجتماعی، محیط فیزیکی، شیوه‌های زندگی فردی و سلامت را به وجود می‌آورد (سجادی و صدرالسادات، 1384). « سلامت به…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، تفکر انتقادی، سبک هویت، روانشناسی

ن متغیرها می‌تواند از چند واقعیت اساسی پرده بردارد: ضعف دانش آموزان و معلمان در مهارت‌های گرایش به تفکر و لزوم تجهیز آنها به این مهارت. ضرورت آموزش مهارت تفکر…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، تفکر انتقادی، سلامت روانی، سلامت روان

می‌بیند. کسب هویت، پاسخ نوجوان برای درک خود است که در حین داشتن چیزهای مشترک با دیگران، از آنها متمایز و جدا میشود. با تشکیل هویت، زندگی فرد هدفی معنادار…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه ارشد درمورد تفکر انتقادی، سبک هویت، سلامت اجتماعی، کارشناسی ارشد

به بررسی راهحلها اما این بررسیها و استدلالها را با توجه به منابع موثق انجام میدهند. بنابراین انعطافپذیری کمتری را دارند و روحیه اکتشاف در آنها پایین است و میل…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، متغیر مستقل

یت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده خلاقیت است .3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و پذیرش اجتماعی نقش دارد یا نه؟4-9-32-3جدول ضرایبمدلضرایب غیر استانداردضرایباستانداردtسطح اطمینانRR^2Bانحراف استانداردBetaمقادیر(ثابت)سبکهویت سردرگم/اجتنابی588/12285/0364/1032/0193/0232/1609/2001/0001/0193/0243/0-037/0059/0مقادیر(ثابت)خلاقیتسبکهویت…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی

ش دارد یا نه؟4-8-26-3- ضرایبمدلضرایب غیراستانداردضرایباستانداردtسطح اطمینانRR^2Bانحراف استانداردBetaمقادیر(ثابت)سبکهویت هنجاری086/9155/01/342028/0313/0722/6605/5001/0001/0313/0098/0با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیرکمال و تعهد حذف شده به عبارتی با…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، انسجام اجتماعی، رگرسیون، مشارکت اجتماعی

ضرایب غیر استانداردضرایباستانداردtسطح اطمینانRR^2Bانحراف استانداردBetaمقادیر(ثابت)سبکهویت هنجاری337/18108/0-333/1049/0162/0758/13177/2-001/0310/0162/0026/0با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیرخلاقیت حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا،…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلامت اجتماعی، رگرسیون، سطح معنادار، پذیرش اجتماعی

مسائل)80/080/079/079/079/079/080/080/081/079/079/079/080/0با حذف سوال3 (ایجارفرصتبرایحلمشکلات)باحذف سوال 4(علاقمندی به موضوعاتزیاد )با حذف سوال6( ارتباط بین موضوعاتمختلف)باحذف سوال8(لذت از پاسخهای چالش انگیز)با حذف سوال9(تونایی حل مسئله)با حذف سوال10(اطمینان از یافتن نتایج منطقی)باحذف سوال13(فکر…

ادامه خواندن
بستن منو