پایان نامه با کلید واژگان تفکر انتقادی، سبک هویت، سلامت اجتماعی، کارشناسی ارشد

به بررسی راهحلها اما این بررسیها و استدلالها را با توجه به منابع موثق انجام میدهند. بنابراین انعطافپذیری کمتری را دارند و روحیه اکتشاف در آنها پایین است و میل…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلید واژگان سبک هویت، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، متغیر مستقل

یت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده خلاقیت است .3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و پذیرش اجتماعی نقش دارد یا نه؟4-9-32-3جدول ضرایبمدلضرایب غیر استانداردضرایباستانداردtسطح اطمینانRR^2Bانحراف استانداردBetaمقادیر(ثابت)سبکهویت سردرگم/اجتنابی588/12285/0364/1032/0193/0232/1609/2001/0001/0193/0243/0-037/0059/0مقادیر(ثابت)خلاقیتسبکهویت…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، رگرسیون، ضرایب رگرسیونی، سلامت اجتماعی

۳-۲.جامعه آماری 673-۳. نمونه آماری و روش نمونهگیری 67۳-۴.نوع و روش پژوهش 673-5. ابزارهای اندازهگیری 67۳-6. پایایی پرسشنامهها 713-7. روشجمعآوری اطلاعات 73۳-8. روش تجزیه و تحلیل دادهها 73فصل چهارم: یافته‌های…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلید واژگان سبک هویت، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی

ش دارد یا نه؟4-8-26-3- ضرایبمدلضرایب غیراستانداردضرایباستانداردtسطح اطمینانRR^2Bانحراف استانداردBetaمقادیر(ثابت)سبکهویت هنجاری086/9155/01/342028/0313/0722/6605/5001/0001/0313/0098/0با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیرکمال و تعهد حذف شده به عبارتی با…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلید واژگان سبک هویت، انسجام اجتماعی، رگرسیون، مشارکت اجتماعی

ضرایب غیر استانداردضرایباستانداردtسطح اطمینانRR^2Bانحراف استانداردBetaمقادیر(ثابت)سبکهویت هنجاری337/18108/0-333/1049/0162/0758/13177/2-001/0310/0162/0026/0با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیرخلاقیت حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا،…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلید واژگان سلامت اجتماعی، رگرسیون، سطح معنادار، پذیرش اجتماعی

مسائل)80/080/079/079/079/079/080/080/081/079/079/079/080/0با حذف سوال3 (ایجارفرصتبرایحلمشکلات)باحذف سوال 4(علاقمندی به موضوعاتزیاد )با حذف سوال6( ارتباط بین موضوعاتمختلف)باحذف سوال8(لذت از پاسخهای چالش انگیز)با حذف سوال9(تونایی حل مسئله)با حذف سوال10(اطمینان از یافتن نتایج منطقی)باحذف سوال13(فکر…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلید واژگان سلامت اجتماعی، تفکر انتقادی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی

اندازه گیریدر این پژوهش به منظور اندازهگیری متغیرهای مورد نظر از ابزارهای زیر استفاده شده است:1) پرسشنامه سلامت اجتماعی کیینز.2) پرسشنامه سبکهای هویت(ISI-g6).3)  پرسشنامه تفکرانتقادی ریکتس100( (CTDI.3-5-1-پرسشنامهی سلامت اجتماعی کیینز)1998)کینز بر اساس…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلید واژگان تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی، هویت دینی، یشرفت تحصیلی

انتقادی در دانشگاه دولتی ایالات نویز امریکا 198 دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط انتخاب کردند. نتایج آن گرایش مثبت دانشجویان بود. در بررسی مولفه‌های تفکر انتقادی تقریبا نصف آنها در آیتم…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلید واژگان سبک هویت، هویت فردی، بحران هویت، دوران کودکی

کرتینر، توجه فلسفی به انسان را در مطالعات روان‌شناسی وارد کرد و هویت را از دیدگاه رشدی – اخلاقی و وجودگرا، مفهوم‌سازی نمود. او بر انتخاب، کنترل خود، مسئولیت پذیری…

ادامه خواندن
بستن منو