پایان نامه با کلید واژگان سبک هویت، رگرسیون، ضرایب رگرسیونی، سلامت اجتماعی

۳-۴.نوع و روش پژوهش 673-5. ابزارهای اندازهگیری 67۳-6. پایایی پرسشنامهها 713-7. روشجمعآوری اطلاعات 73۳-8. روش تجزیه و تحلیل دادهها 73فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 764-1. مقدمه 77۴-۲. مفروضهی نرمال بودن 784-3.…

ادامه خواندن

منبع مقاله با موضوع زیبایی شناختی، زیبایی شناسی، واقع گرایی، تعامل اجتماعی

تلویزیونصد تماشـاگر ارائه کرد. وی با طرح نظریه ی واقع گرایی در سینما، یک نوع اصول زیبایی شناختی را بسط داد که به طـور صـریح در دیـدگاه های کلی او…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه درمورد کلان شهر تهران، دانشگاه تهران، استان هرمزگان، بافت فرسوده

(1374)، مجموعه فرهنگي- آموزشي جوانان( خانه جوان)، دانشگاه شهيد بهشتي.66- نوبهار، رضا (1377)، زمينه جرم شناي، تهران: انتشارات گنج دانش.67- وليدي، محمد صالح(1359)، بررسي عوامل جرم در استان کرمان، تهران:…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه درمورد پرسش نامه، سلسله مراتب، طرح پژوهش

مدرسه6- مدرسه ي فرزندانتان7- سالن ورزش8- مراکز فرهنگي9- غيره با ذکر نام16- بعضي از افراد دوست دارند که در کارهاي اجتماعي شرکت کنند. شما چقدر دوست داريد؟الف) زيادب) متوسطج) کم17-…

ادامه خواندن

منابع تحقیق درمورد ویژگی های اساسی، زیبایی شناسی، زبان تصویری، آگاهی بخشی

نسبت به مستند «ما درباره ی ما با آن ها صحبت می کنیم»، دارای کیفیت و تأثیر گذاری متفاوتی است. مستندها، هیچ فهرست قطعی از تکنیک ها در اختیار ندارند،…

ادامه خواندن

منبع مقاله با موضوع منابع فارسی، یونان باستان، زیبایی شناختی، نشانه شناسی

ترین علل این استـقبال، نوآوری و بداعت های فرمی و سبکی این آثار بوده است. عامل سوم، تمایز خصوصیات این فیلم ها با ویژگی های پذیرفته شده و قراردادی مستند…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه درمورد ساختار شهر، ترس از جرم، ارتکاب جرم، حمل و نقل

از نشانه هاي شناخته شده طراحي شوند. بايد در مکان هاي استراتژيک قرار بگيرند و براي اينکه در شب قابل خواتندن باشند، روشن شوند.- پارکينگ ها: پارکينگ هاي عمومي بزرگ…

ادامه خواندن
بستن منو