پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، رضایت مشتریان

سازمان را در دستیابی به نتایج عملکردی مورد نظر از بکارگیری چنین سیستمی با معضلاتی روبرو سازد.مطابق ماتریس اولویت‌بندی اهداف جهت بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر تلفن…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلمات کلیدی افزایش درآمد، تلفن همراه، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط

مورد نظر را مورد سنجش قرار دهد، پاسخ می‌دهد. به منظور تعیین روایی محتوایی، پرسشنامه پژوهش حاضر میان 20 نفر از مدیران ارشد و استراتژیک گروه داروپخش که در زمینه…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت ارتباط، تلفن همراه، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری

فرآیند تولید را کاهش خواهد داد. در نتیجه بکارگیری سیستم mCRM، ایده‌های مشتریان به سهولت توسط سازمان گردآوری گردیده و بواسطه تجزیه و تحلیل قابلیت‌های کاربری این ایده‌ها بواسطه بکارگیری…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلمات کلیدی تلفن همراه، مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری

آنها جهت پذیرش تکنولوژی‌ها خواهد داشت. از این‌رو، مسلم است که افرادی که به‌طور گسترده‌ای از فناوری‌های تکنولوژیک مختلف در زندگی بهره می‌جویند، تمایل دوچندانی جهت بهره‌گیری از سیستم mCRM…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلمات کلیدی تلفن همراه، مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری

مزیت‌های ممتاز ارزشمند مورد توجه سازمان‌ها واقع می‌باشد، فراهم آورد. در میان خدمات متنوع و گوناگون تلفن همراه توجه عمده معطوف به بازاریابی موبایلی و بالاخص خدمات مدیریت ارتباط با…

ادامه خواندن

پایان نامه با کلمات کلیدی ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، فرهنگ سازمانی

بردهاند که دیگر نمی توانند مثل گذشته تولید کرده و مشتریان را به مصرف تولیدات متمایل سازند. در سیر تکامل تدریجی، توجه به نیازمندیها و علایق بالقوه ‏و بالفعل مشتریان…

ادامه خواندن
بستن منو