ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران- قسمت ۱۱

۳-۵-۲٫ پرسشنامه رضایت شغلی
Job Satisfaction - رضایت شغلی
پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان توسط مینه سوتا (۲۰۰۹)، برای سنجش مولفه‌های رضایت شغلی کارکنان طراحی گشته است. این پرسشنامه در ۶ بعد و ۱۹ گویه طراحی شده که از طیف پنج ارزشی لیکرت بهره برده و مقادیر “کاملا موافقم”، “موافقم”، “نظری ندارم”، “مخالفم”، و “کاملا مخالفم” را شامل می­ شود. این پرسشنامه شامل ۶ مولفه نظام پرداخت، نوع شغل، فرصت‌های پیشرفت، جو سازمانی، سبک رهبری و شرایط فیزیکی می‌باشد. ۶ بعدی که در این پرسشنامه مورد توجه قرار گرفته شده­است در جدول زیر آمده­است ().
جدول ۳- ۱٫ مؤلفه‌های رضایت شغلی و تعداد سوالات مختص آنها در پرسشنامه مینه سوتا

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه­ های مورد بررسی سوالات مؤلفه­ های مورد بررسی سوالات
نظام پرداخت ۱ تا ۳ جو سازمانی ۱۱ تا ۱۲
نوع شغل ۴ تا ۷ سبک رهبری ۱۳ تا ۱۶
فرصت‌های پیشرفت ۸ تا ۱۰ شرایط فیزیکی ۱۷ تا ۱۹

 

۳-۶٫ روایی و پایایی ابزارهای پژوهش
کمپل و فیسک (۱۹۵۹) تعریف جامعی از روایی و پایایی ابزار پژوهش به شکل زیر ارائه داده­اند که با وجود گذشت زمان هنوز این تعریف کارآمد به نظر می­رسد:
مشابه بودن نتایج حاصل از دو آزمایش برای اندازه ­گیری یک رفتار از طریق روش­هایی که دارای حداکثر سطح تشابه هستند، پایایی نام دارد. اما، روایی به معنی مشابه بودن نتایج حاصل از دو آزمایش برای اندازه ­گیری یک رفتار از طریق روش­هایی است که دارای حداکثر سطح اختلاف هستند.
پتون (۲۰۰۲) تأکید می­ کند که اعتبار و پایایی دو عاملی هستند که هر محقق کمی حین طراحی یک تحقیق باید آنها را مورد توجه قرار دهد ( به نقل از گل­افشانی، ۲۰۰۳).
طبق پژوهش‌های انجام شده، پتون (۲۰۰۲) بر این باور است که اعتبار و پایایی دو عاملی هستند که هر محقق کمی حین طراحی یک تحقیق باید آنها را مورد توجه قرار دهد (گل­افشانی، ۲۰۰۳). در بخش‌های بعدی هر کدام از بخش‌های روایی و پایایی به صورت جداگانه شرح داده خواهند شد.
۳-۶-۱٫ روایی ابزار پژوهش
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش­های متعددی وجود دارد که یکی از این روش­ها اعتبار محتوا می‌باشد.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال­های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال­های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت­ های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد(آذر و مومنی، ۱۳۸۷).
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. در این مرحله با انجام تست خبرگان، مشورت با اساتید محترم راهنما و همچنین نظرات افراد متخصص در زمینه تاثیر رهبری معنوی بر روی رضایت شغلی کارکنان در انتخاب پرسشنامه مناسب اعمال شده و اصلاحات لازم انجام شده و بدین صورت روایی پرسشنامه‌ها مورد تایید قرار گرفته است.
۳-۶-۲٫ پایایی ابزار پژوهش
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به شیوه‌های زیر اشاره نمود:
۱٫ اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
۲٫ روش موازی (همتا)
۳٫ روش تصنیف (دو نیمه کردن)
۴٫ روش کودر – ریچارد سون
۵٫ روش آلفای کرونباخ (آذر و مومنی، ۱۳۸۷).
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم‌افزار
SPSS نسخه ۱۶ انجام گردیده است.
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۵ پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردیده می‌شود و سپس با بهره گرفتن از داده‌های به دست خواهد آمد، از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نتایج حاصل از آزمون ضریب آلفای کرونباخ در گزارش شده­است.
جدول ۳- ۳٫ ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه‌های تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*