بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- …

روش پیشنهادی اول
ارزش سرمایه فکری (IC) را می توان از رابطه IC=(RC-R1/WACC)
به آسانی محاسبه نمود. بنابراین رابطه ساده، اگر
۱ . IC>0 (RC>R I) و ارزش سرمایه فکری مثبت خواهد بود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  1. IC>0 (R=R C) و سرمایه فکری در شرکت وجود نخواهد داشت.
  2. IC>0 (R<R I) وارزش سرمایه فکری منفی خواهد بود.

جهت تحلیل پویایی روند تغییر ارزش سرمایه فکری شرکت می توان از داده های گذشته بهره گرفت . بنابراین اگر µ I> II و I>0 باشد، مازاد متوسط درآمد شرکت نسبت به متوسط درآمد صنعت طی دوره زمانی T را می توان از رابطه =α I I– >0 I I– محاسبه نمود. با توجه به مازاد درآمد محاسبه شده ، به آسانی می توان متوسط ارزش سرمایه های فکری شرکت را از رابطه IC=(α/WACCµ) بدست آورد.
روش پیشنهادی دوم
ارزش سرمایه فکری (IC) را می توان از رابطه]( ارزش کل دارایی ها µI)( -[IC= (µC به آسانی محاسبه نمود. بنابر رابطه ساده مذکور ،اگر
۱ . IC>0 (µC>µ I) و ارزش سرمایه فکری مثبت خواهد بود.

  1. IC>0 (µ=µ I) و سرمایه فکری در شرکت صفر خواهد بود
  2. IC>0 (µ<µ I) وارزش سرمایه فکری منفی خواهد بود.

اگر µC> µI و µC>0 باشد ،مازاد متوسط بازده شرکت نسبت به متوسط بازده صنعت را می توان از رابطه>0 µC– µI = π µI – µمحاسبه نمود. با توجه به مازاد متوسط بازده محاسبه شده ، به آسانی می توان ارزش سرمایه فکری شرکت را از رابطه IC= (π)*(TA) بدست آورد.
روش پیشنهادی سوم
اگر µC> µI و µC>0 باشد ، مازاد متوسط بازده شرکت نسبت به متوسط مازاد صنعت را می توان از رابطه>0 µC– µI = φ µI – µمحاسبه نمود. با توجه به مازاد متوسط بازده شرکت نسبت به متوسط بازده صنعت محاسبه شده می توان ارزش سرمایه فکری شرکت را به آسانی از رابطه زیر بدست آورد:
IC= [ (φ)*(TA)][ 1 ]
(۱+In£µ) WACC
روش پیشنهادی چهارم
در این روش ، سرمایه فکری شرکت را می توان به شرح زیر محاسبه نمود:
ارزش خالص سرمایه های فکری شرکت + ارزش دفتری شرکت = ارزش خالص بازاری شرکت
ICn + BV) (= ) (MVn
ICn= (MVn)-(BV)
در صورتی که در صدد تحلیل پویایی از تغییرات ارزش سرمایه های فکری در طول دوره زمانی T باشیم ، شاخص ارزش سرمایه های فکری شرکت را می توان از رابطه زیر به آسانی تعیین نمود:
IC= Σt=1 (MVt) – (BVt)
(۱+In£t)
و یا می توان به روش زیر عمل نمود:
IC= (MVµ) – (BVµ)
(۱+In£t)
یزدانی (۱۳۸۵)
یزدانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی روابط متقابل بین اجزای سرمایه فکری و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی بانک ملت استان تهران پرداخته است. روش تحقیق ایشان از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر مدل ساختاری میباشد. بدین منظور پرسش نامه ای با ۵۱ سوال برای اجزای سرمایه فکری طراحی گردیده است و تعداد عملکرد سازمانی شعب بانک ملت نیز از طریق تحلیل پوشش دادهها محاسبه شده است.
در این تحقیق در ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول عاملهای حوزه های سه گانه سرمایههای فکری استخراج گردیده و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی از صحت مدلهای اندازه گیری اطمینان حاصل شد.نتایج تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که بین اجزاء سرمایه های فکری روابط نسبتا قوی وجود داشته است ولی این سرمایه ها هیچگونه تاثیری بر روی عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران نداشته است . در پایان به منظور بررسی تاثیر گذاری این سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران مدا کارت امتیازی و نقشه استراتژیک پیشنهاد گردیده است.
گلدی صدقی (۱۳۸۶)
گلدی صدقی در پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته مدیریت دولتی)خود به بررسی رابطه سرمایه فکری و بازده مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته که فرضیات تحقیق مزبور ۱- بررسی رابطه بین سرمایه فکری با بازده مالی جاری شرکتها ۲- بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی آتی شرکتها و ۳- بررسی رابطه سطوح سرمایه فکری در صنایع مختلف بوده است در این تحقیق از سه شاخص مالی بازده دفتری حقوق صاحبان سهام ، بازده سرمایه و عاید هر سهم استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق مذکور، میانگین شاخص مالی درسطوح مختلف و سرمایه فکری با بازده جاری و آتی شرکت رابطه معنی داری دارد.
نمازی و ابراهیمی(۱۳۸۸)
ابراهیمی در پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته حسابداری) به برسی تاثیرسرمایه فکری برعملکرد مالی جاری و آینده شرکتها پرداخته است در این تحقیق سرمایه فکری از طریق مدل پالیک سنجش شده و از شاخصهای بازده دارایی، سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معیارهای بازده مالی استفاده شده است. فرضیههای در نظر گرفته شده در این تحقیق بشرح ۱- بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران رابطه معنی داری وجود دارد و ۲- بین سرمایه فکری و عملکرد مالی آتی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد، می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنا دار مثبت بین سرمایه فکری وعملکرد مالی جاری وآینده شرکت هم در سطح کلیه شرکتها و هم در سطح صنایع وجود دارد وبین اندازه شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه منفی وجود دارد(نمازی وابراهیمی، ۱۳۸۸،۴).

۲-۱۲-۲- مطالعات خارجی

کسمیدو و زوپونیدیس[۷۰] (۲۰۰۸) انجام شده است که به عنوان مقاله کلیدی این پایان نامه در نظر گرفته شده است و مدل تحقیق و روش اجرای تحقیق از مطالعات آنها اقتباس شده است. در تحقیق آنها عملکرد و کارایی بانک های تجاری و تعاونی در یونان در یک دوره یک ساله از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که بانکهای تجاری تمایل به افزایش حساب های خود برای جذب بیشتر مشتری دارند و در مقایسه با بانک های تعاونی نتیجه یکسانی حاصل نشده است. از آنجا که بانک هایی که با بهره گیری از سود قابل ملاحظه ای افزایش یافته و سهم بازار، و دیگران که به نظر میرسد شاخص های مالی انها بدتر شده است.
هونجاک[۷۱] (۲۰۰۱) یک مدل چند معیاره برای ارزیابی عملکرد بانک ارائه می کند. مدل چند معیاره استفاده شده، مدل تحلیل سلسله مراتبی است. در پژوهش وی هم از متغیرهای کمی که از نسبتهای مالی محاسبه می شوند و هم از متغیرهای کیفی که از عوامل داخلی و خارجی نشات گرفته شده استفاده می شد. متغیرهای کمی مورد استفاده در مدل وی متغیرهای ازمون شده در تحقیقات کارایی بانکها بودند که از نسبتهای مالی محاسبه شدند. برای محاسبه متغیرهای کیفی که غالباً به تجزیه و تحلیل خاص برای محاسبه آنها نیاز است از تجزیه و تحلیل SWOT استفاده شد. وی در تحقیق خود به این نتیجه رسید که مدل های تحلیل سلسله مراتبی مدل بسیار مناسبی برای تحقیقات این چنینی است.