بررسی رابطه بین قیمت سهام، نرخ ارز و در آمدهای نفتی در ایران۹۳- قسمت ۱۰

۹۸٫۳۴۸۲۲

 

 

۱٫۱۷۸۸۵

 

 

۰٫۴۷۲۹۲۷

 

 

۴۱٫۹۷۶۲۹

 

 

۸

 

 

 

۹۸٫۲۹۷۳۸

 

 

۱٫۲۱۶۴۶۱

 

 

۰٫۴۷۳۸۶

 

 

۴۳٫۳۳۳۱۹

 

 

۱۰

 

 

 

۹۸٫۲۸۸۰۴

 

 

۱٫۲۳۷۵۸

 

 

۰٫۴۷۴۳۸۳

 

 

۴۴٫۱۵۵۰۷

 

 

۱۲

 

 

نمودار (۴-۳) : توابع واکنش آنی نرخ رشد ارز

۴-۷ – خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به معرفی داده ها پرداخته و سپس آزمون های آماری را روی داده ها مورد بررسی قرار دادیم . در ادامه وقفه بهینه مدل مشخص شد و یک مدل خود رگرسیون برداری مورد بر آورد قرار گرفت .در این برآورد تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت بر روی قیمت سهام و ارز و هم چنین تأثیر همزمان متغیرهای قیمت سهام و ارز مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاکی از آن است که درآمدهای نفتی دولت ، نرخ ارز و قیمت سهام در کوتاه مدت رابطه معکوس و غیرمعنی داری با هم دارند. با این وجود نتایج تجزیه واریانس نشان می­دهد این متغیرها سهم قابل قبولی در نوسانات هم دیگر ایفا می­ کنند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
فصل پنجم
نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
مطالعاتی که در دهه اخیر پیرامون رابطه قیمت دارایی ها با متغیرهای کلان اقتصادی صورت گرفته است بیش تر به تأثیر سیاست پولی پرداخت شده است ولی در چند سال اخیر وبه ویژه بعد از بروز بحران مالی جهانی توجه به لزوم سیاست مالی در فعالیت های اقتصادی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که بیش تر فعالیت های اقتصادی به درآمد نفتی و ارز حاصل از آن بستگی دارد ، اهمیت ویژه ای یافته است . با توجه به مطالب فوق ، هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه درآمدهای نفتی با قیمت سهام و ارز در ایران می باشد . بدین منظور ابتدا بر مبنای داده های فصلی ( دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۷۶) یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) تخمین زده شد . در این تحقیق، علاوه بر تأثیر نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت تأثیر نرخ رشد قیمت سهام و نرخ ارز نیز بر یکدیگر بررسی گردید .
عکس مرتبط با اقتصاد
نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، قیمت سهام و نرخ ارز بر روی هم منفی و غیرمعنادار می باشد.
نتایج تجزیه واریانس نیز برای این متغیرها نشان می دهند که نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، قیمت سهام و نرخ ارز سهم قابل قبولی از نوسانات همدیگر را توضیح می­دهند.
۵-۲- نتایج آزمون فرضیه
فرضیه اول مبنی بر “رابطه مستقیم ومعنی دار درآمدهای نفتی و قیمت سهام” تایید نشد. این اثر منفی و غیرمعنادار است.
فرضیه دوم مبنی بر ” رابطه معکوس ومعنی دار درآمدهای نفتی و نرخ ارز ” ، تایید نشد. این اثر منفی اما غیرمعنادار است.
فرضیه سوم مبنی بر” رابطه معکوس ومعنی دار قیمت سهام و نرخ ارز ” ، تایید نشد. این اثر منفی اما غیرمعنادار است.
۵-۳- پیشنهاد سیاسی
با توجه به رابطه منفی نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، قیمت سهام و نرخ ارز با همدیگر و سهم این متغیرها در توضیح نوسانات همدیگر، لزوم احتیاط در وارد کردن نوسانات درآمدهای نفتی به اقتصاد از طریق واریز درآمدهای مازاد نفتی به صندوق توسعه ملی توصیه می­ شود .
منابع

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. امامی، کریم و ادیب پور، مهدی.(۱۳۸۹). « بررسی اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر تولید ». فصلنامه مدلسازی اقتصادی: سال سوم، شماره ۴، صص۲۶-۱٫

 

  1. پاشایی فام ، رامین و رضا امینی پور(۱۳۸۸)، ” بررسی تاثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران”، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال ۱۷،شماره ۵۰،تابستان ۸۸،صفحات ۹۳-۱۱۳٫

 

  1. توکلیان ، حسین (۱۳۹۰) ، “نگاهی به بازدهی انواع دارایی ها با تأکید بر بازار سکه ، طی دوره ۹۰-۱۳۸۵ ” ، ویژه نامه تازه های اقتصاد ، سال نهم ، شماره ۱۳۳٫

 

  1. حیدری، حسن و سحر بشیری (۱۳۹۲) ” بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز وشاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GRACH”، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی.

 

  1. سعیدی، پرویز و عبدالله امیری (۱۳۸۷)، ” بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران “، فصلنامه مدلسازی اقتصادی ، سال دوم،شماره ۲،زمستان ۱۳۸۷،صفحات ۱۱۱-. ۱۳۰٫

 

  1. عباسیان، عزت ا…، مرادپور اولادی، مهدی، عباسیون، وحید.(۱۳۸۶). تأثیر عدم اطمینان قیمت نفت بر بخش های صنعت، خدمات و ساختمان، فصلنامه­ پژوهش های اقتصادی، سال ششم، شماره ی ۲، صص ۱۰۹-۱۲۱٫

 

  1. طهماسبی، علی(۱۳۹۲) “تاثیرعوامل کلان اقتصادی برنماگربازار سهام: .فصلنامه تازه های اقتصاد، بهار۱۳۹۲،شماره۱۳۹٫

 

  1. قلی زاده ، علی اکبر، طهوری متین ، مسعود (۱۳۹۰) ، “انتخاب سبد دارایی ها در دوره رکود و رونق قیمت مسکن “، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ، سال یازدهم ، شماره ۳، ص ۹۲-۷۱٫

 

  1. محدث ، فخری (۱۳۹۰) ، ” محاسبه شاخص قیمت دارایی ها و بررسی اثر آن بر تورم ” فصلنامه روند روند پژوهش های اقتصادی ، سال نوزدهم ، شماره ۶۰ ، ص ۲۹-۶۲ .

 

  1. مهرآرا، محسن و نیکی اسکویی، کامران.(۱۳۸۵). تکانه­های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، فصل نامه پژوهش های بازرگانی، شماره ۴۰٫

 

  1. مهرآرا، محسن و مکی نیری، مجید.(۱۳۸۸). بررسی رابطه غیر خطی میان درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی با بهره گرفتن از روش حد آستانه­ای (مورد ایران)، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال ششم، شماره ۲۲، صص ۵۲-۲۹٫

 

  1. واعظ برزانی ، محمد ، دلالی اصفهانی ، رحیم ، صمدی ، سعید و فعالجو ، حمیدرضا (۱۳۸۸) ،”بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران (۸۴- ۱۳۷۳)” ، فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی ، شماره ۵ .

 

  1. Aliyu , Shehu Usman Rano(2009), “Stock Prices and Exchange Rate Interactions in Nigeria: An Intra-Global Financial Crisis Maiden Investigation” February 2009 .

 

  1. Angello Luca & castro vitor & M.sousa Ricardo(2012), “How does fiscal policy react to wealth composition and asset prices? ” Journal of macroeconomics,34, 874-890.

 

  1. Cologni ,Alessandro, Matteo Manera, 2013, ” Exogenous oil shocks, fiscal policies and sector reallocations in oil producing countries”, Energy Economics 35 (2013) 42–۵۷٫

 

  1. Doan T & R.B. Litterman & C.A. Sims, (1983), “Forecasting and Conditional Projection Using Realistic Prior Distributions,” NBER Working Papers 1202, National Bureau of Economic Research, Inc.

 

  1. Engle, R.F & B.S Yoo (1987). “Forecasting and testing in co-integrated systems”, journal Journal of Econometrics, vol 35 (1), p 143-159.

 

  1. Engle, R.F & B.S Yoo (1987). “Forecasting and testing in co-integrated systems”, journal Journal of Econometrics, vol 35 (1), p 143-159.

 

  1. Engle, Robert F.; Granger, Clive W. J. (1987). “Co-integration and error correction: Representation, estimation and testing”. Econometrica 55 (2), p 251–۲۷۶٫

 

  1. Farzanegan Mohamad Reza, Gunther Markwardt (2009),”The effects of oilprice shocks on the Iranian economy”, Energy Economics 31 , page134-151.

 

  1. Farzanegan, Mohammad Reza, 2011, ” Oil revenue shocks and government spending behavior in Iran”, Energy Economics 33 (2011) 1055–۱۰۶۹٫

 

  1. Granger, C. W. J. (1981), “Some properties of time series data and their use in econometric model specification”, Journal of Econometrics 16(1), p:121-130.

 

  1. Harvey, D (1990) The Condition of Postmodernity. An enquiry into the origins of cultural change. Oxford: Blackwell 726-32.

 

  1. Hendry D.F & M.P. Clements, (1994). “Can Econometrics Improve Economic Forecasting?,” Swiss Journal of Economics and Statistics (SJES), Swiss Society of Economics and Statistics (SSES), vol. 130(III), pages 267-298.

 

  1. Ho, Mun S & Sorensen, Bent E (1996), “Finding Cointegration Rank in High Dimensional Systems Using the Johansen Test: An Illustration Using Data Based Monte Carlo Simulations,” The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 78(4), pp

 

  1. Hoffman D.L. & Rasche, R. H. (1997). “STLS/US-VECM6.1: a vector error-correction forecasting model of the U. S. economy,”Working Papers 1997-008, Federal Reserve Bank of St. Louis.

 

  1. Johansen, S. (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors,” Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 12, No. 2–۳, pp. 231–۲۵۴٫

 

  1. –––––, (۱۹۹۱), “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian VectorAutoregressive Models,” Econometrica, Vol. 59, No. 6, pp. 1551–۱۵۸۰٫

 

  1. –––––, (۱۹۹۵), Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models (NewYork: Oxford University Press).

 

  1. Johansen, S (1995), “Identifying restrictions of linear equations with applications to simultaneous equations and cointegration,” Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 69(1), p 111-132.

 

  1. Lütkepohl, H. (2007) “New Introduction to Multiple Time Series Analysis”, Springer. p. ۶۳٫

 

  1. Luetkepohl H (2011), “Vector Autoregressive Model”, European University Institute, Florence Department of Economics

 

  1. Miller. k & G . Showfang (2001), ” Is there a long –run relationship between stock returne and monetary variables” : Evidence form an emerging market Applied financial economic, 641-649.

 

  1. Morsy, H. (2009), Current Account Determinants for Oil-Exporting Countries,IMF Working Paper, WP/09/28.

 

 1. Naka A & D. Tufte (1997). “Examining impulse response functions in cointegrated systems,” Applied Economics, Taylor and Francis Journals, vol. 29(12), pages 1593-1603

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*