بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران۹۴- قسمت …

توانمندسازی کارکنان تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که مدیریت مشارکتی با تفویض اختیار همراه گردیده و عملکرد افراد در هر مرحله به وسیله پاداش مبتنی بر عملکرد تقویت شود. البته فرآیند توانمندسازی، فرایند تدریجی و گام به گام بوده و به همین دلیل برنامه های توانمندسازی سازمان باید با غنی سازی شغلی آغاز گردد. در این سطح باید به کارکنان در چارچوب وظایف شان اختیارات لازم واگذار گردیده و در صورت ارایه عملکرد موفقیت آمیز پاداش دریافت کنند

۹

ضماهنی و معینی فر(۱۳۹۰)

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان میانه

بین یادگیری سازمانی وتوانمندسازی کارکنان ارتباط معناداری وجودداردویادگیری سازمانی برتوانمندسازی کارکنان موثر است

۱۰

تیمور نژاد و کلائی(۱۳۹۰)

بررسی تاثیریادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شهرداری منطقه ۲

یادگیری سازمانی برتوانمندسازی( احساس شایستگی، احساس معنی داری،احساس موثر بودن، احساس اعتماد) موثر می باشد

۱۱

دعائی و همکاران(۱۳۹۰)

اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان

توانمندسازی می تواند از طریق اعتماد به مدیران مافوق، هویت یابی سازمانی، عجین شدن شغلی و تحلیل رفتگی، تمایل به ترک خدمت کارکنان را پیش بینی کند و از این میان تحلیل رفتگی متغیر واسط قدرتمندتری برای پیش بینی اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان است

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۱۲

طالب نژاد و همکاران (۱۳۹۰)

رابطه توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری

بین توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری در سطح معناداری۹۹درصدرابطه وجود دارد و از بین ویژگی های جمعیت شناختی نیزفقط وضعیت تاهل باکیفیت زندگی کاری دارای رابطه بوده و جنسیت ، تحصیلات ، سابقه خدمت با کیفیت زندگی کاری فاقد رابطه معنادار می باشد

۱۳

میر طالبی(۱۳۹۰)

بررسی و ارائه راهکارهای توانمندسازی کارکنان اتحادیه تعاون بر اساس مدل لیتگو

عوامل مدل لیتگو همراه با مولفه های آن در مجموع ۰/۷۸ درصد بر توانمندسازی با ابعاد آن موثر بوده و شاخص های برازندگی نیز همگی حاکی از برازندگی کامل مدل می باشند

۱۴

شریف زاده و آقا ویردی(۱۳۹۰)

عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی؛ مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران

میان عوامل موثر بر توانمندسازی، عوامل فردی و سازمانی بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان تاثیرداشته وتوانمندسازی روانشناختی نیزبرتعالی سازمانی موثربوده.علاوه برآن بین عوامل موثرفردی،میان فردی وسازمانی توانمندسازی، توانمند سازی روانشناختی وتعالی سازمانی رابطه معناداروجود دارد