بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای …

متغیر

شماره سوال ها

فرضیه اول

موثر بودن

۱٫۲٫۳٫۴٫۵٫۶

فرضیه دوم

احساس انتخاب

۷٫۸٫۹٫۱۰٫۱۱

فرضیه سوم

احساس شایستگی

۱۲٫۱۳٫۱۴٫۱۵٫۱۶٫۱۷

فرضیه چهارم

احساس معنی داری

۱۸٫۱۹٫۲۰٫۲۱٫۲۲

فرضیه پنجم

احساس اعتماد

۲۳٫۲۴٫۲۵٫۲۶٫۲۷

۳-۵- روایی و پایایی پرسشنامه
هیچ تحقیقی از خطا مصون نیست، بنا به نظریه سنجش هرقدر هم که ابزار روش تحقیق ما دقیق باشد، به خصوص در تحقیقات علوم اجتماعی که ابزارها عموما ابتدائی و خاماند و هر قدر که تلاشمان برای مشاهده دقیق باشد، باز همواره سنجشمان آمیخته با خطاست. در واقع جان کلام نظریه سنجش این است که سنجش یا نمره مشاهده شده برابراست بانمره حقیقی به اضافه خطایی که ضرورتاًدر فرآیند مشاهده پدیدهها اتفاق میافتد. خلاصه هر نوع سنجشی شامل درجهای از خطاست که خطای سنجش نامیده میشود. گو اینکه اجتناب کامل از خطا ممکن نیست اما هدف ما این است که خطای سنجش را تا حد امکان کاهش دهیم.
جدول (۳-۱) : پراکندگی سؤالات پرسشنامه
بعدازتهیه پرسشها باید به اطمینان برسیم که آنها همان مفهومی را میسنجد که ما میخواهیم اندازهگیری کنیم (روایی) ونیز مطمئن شویم میتوانیم به پاسخهایی که مردم ارائه میکنند، اطمینان کنیم. پرسشی که امروز به گونهای و فردا به گونهای دیگر به آن پاسخ دهند پرسش بیفایده ای است. این همان پایایی است (دواس،۱۳۸۳: ۶۱). روایی از واژه «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازهگیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب وناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازهگیری محقق بر میگردد (خاکی،۱۳۸۴: ۲۸۸).
پایایی ابزار که از آن به دقت، و اعتمادپذیری نیز تعبیر میشود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغییر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا،۱۳۸۳، ۱۵۵).
مهمترین معیار درستی سنجش، اعتبار آن است. یعنی سنجش واقعا سنجش همان چیزی باشد که قصد سنجش آن را داریم. سنجش باید از ثبات برخوردار باشد. یعنی هر گاه آن را دوبار تکرار کنند به همان نتایج برسند. این ثبات را پایایی خوانند. یکی از معروفترین و عمومیترین معیارهای سنجش پایایی استفاده از معیار آلفای کرونباخ است. که بصورت زیر است.
 
که در آن K تعدادسوالات،  واریانس سوال i ام و  واریانس کل سوالات میباشد.هرچه این معیار به مقدار یک نزدیکترباشدنشاندهنده پایایی بالا و هرچه این مقداربه صفرنزدیک باشد نشان ازعدم پایایی پرسشنامه یا تحقیق میباشد.
لازم به ذکر میباشد که برای مشخص شدن پایایی( اعتبار) پرسشنامه، ابتدا تعداد ۳۰ عدد از پرسشنامهها تکثیر و در اختیار ۳۰ نفر از افراد جامعه آماری قرار گرفت. سپس با استفاده از معیار آلفای کرونباخ و از طریق نرم افزار Spss اعتبارپرسشنامه ها مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج بدست آمده در جدول ۳-۲ نشان داده شده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir