بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان …

۳۷

۲۷٫۴

۵۹

۴۳٫۷

۱۶

۱۱٫۹

طبق جدول(۴-۹)از میان سوالات مطرح شده برای شاخص احساس اعتماد، گویه شماره ۲۳ از نظر گزینه کاملا موافق با اختصاص ۸/۱۴ درصد موافقت کامل پاسخگویان دارای بیشترین میزان در بین سوالات طرح شده می باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۴-۲) آمار استنباطی

به منظور آزمون هریک از فرضیه ها، ابتدا باید فرضیه ها را شناخت. لذا با توجه به اینکه در این پژوهش دو نوع فرضیه؛ علی و مقایسه ای وجود دارد با مشخص نمودن سطح سنجش هرکدام از متغیرهای مستقل نسبت به متغیر وابسته( فاصله ای) به ذکر نوع آزمون مربوط به هرکدام از فرضیات پرداخته می شود. اما قبل از مشخص نمودن نوع آزمون ها(پارامتریک یا ناپارامتریک) ابتدا باید نرمال بودن متغیر وابسته پژوهش را بررسی نمود.لذابا توجه به اینکه سطح آماری متغیر توانمند سازی پژوهش بیشتر از ۰۵/۰ باشد پس نتیجه می گیریم که برای آزمون فرضیه ها با توجه به نوع آنها از آزمون های پارامتریک استفاده خواهد شد.
البته لازم به ذکراست که مهمترین شروط آزمون پارامتریک عبارتند از :۱-سطح سنجش متغیروابسته فاصله ای باشد. ۲- توزیع داده ها نرمال باشد ۳- واریانس گروه های مورد مطالعه یکسان باشد.
سطح سنجش متغیرهای مستقلی چون (احساس موثر بودن، احساس انتخاب، احساس شایستگی، احساس معنی داری، احساس اعتماد)فاصله ای می باشند. برای سنجش رابطه علی آنها با میزان توانمندی سازی ( متغیر وابسته) از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.
سطح سنجش متغیرمستقل( جنس) اسمی می باشند ونسبت به میزان توانمند سازی که نوع فرضیه آنها مقایسه ای می باشد، از آزمون T مستقل برای متغیر دوگروهی (جنس) استفاده می شود و برای متغیرهای سه گروهی و بیشتر مثل( تحصیلات، سن، سابقه کار)از آزمون F مستقل( تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شده است.
۴-۲-۱) تجزیه و تحلیل نرمال بودن متغیرهای تحقیق
به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها در جامعه آماری از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج حاصل از بکارگیری این آزمون در جدول (۴-۱۰) ارائه شده ست.
داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند: H0
داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند:H1
جدول شماره(۴-۱۰) : نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

نام متغیر آماره کولموگروف- اسمیرنوف سطح معناداری
احساس موثر بودن ۰٫۱۱۶ ۰٫۰۰۰