جستجوی مقالات فارسی – حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۱۶

احسایى، ابن ابى جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه، دار سید الشهداء للنشر، قم ، اول، ۱۴۰۵ ه‍ ق
أحمد العینی، بدر الدین محمود بن أحمد، عمده القاری شرح صحیح البخاری ، دار إحیاء التراث العربی، بیروت
أحمد بن حنبل، أبو عبدالله الشیبانی،مسند أحمد بن حنبل، مؤسسه قرطبه، مصر
اراکى، محمد على، کتاب النکاح (للأراکی)، نور نگار، قم – ایران، اول، ۱۴۱۹ ه‍ ق
اصفهانى، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، دار العلم – الدار الشامیه، لبنان – سوریه، اول، ۱۴۱۲ ه‍ ق
اصفهانى، سید ابو الحسن، وسیله النجاه ، چاپخانه مهر، قم – ایران، اول، ۱۳۹۳ ه‍ ق
امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، انتشارات اسلامیه، تهران ، شانزدهم۱۳۷۷ش
انصاری، مرتضى ، کتاب النکاح ، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق
انصارى، مرتضی ، صراط النجاه (محشّى، شیخ انصارى)، کنگره جهانى شیخ اعظم انصارى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق
انصارى، مرتضی، رسائل فقهیه ، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ایران- قم، اول،۱۴۱۴ ه‍ ق
اوحدی ، بهنام، تمایلات و رفتارهای جنسی طبیعی و غیرطبیعی انسان ، انتشارات صادق هدایت، اصفهان، ۱۳۸۴
آریان پور کاشانی، منوچهر ، فرهنگ آریان پور، جهان رایانه ،تهران، ۱۳۷۷ش
بحرانى، آل عصفور، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع (للفیض)، مجمع البحوث العلمیه، قم ، اول، ه‍ ق
بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد ، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، ۱۴۰۵ ه‍ ق
بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، دارالجیل ، بیروت، الطبعه الاولی،۱۴۲۶ ه ق
بدران، ابوالعینین بدران،الفقه المقارن للاحوال الشخصیۀ ، دارالنهضۀ العربیۀ، بیروت، بی تا
بروجردی، سیدحسین ، منابع فقه شیعه ،ترجمه جامع أحادیث الشیعه( ترجمه اسماعیل تبار)، انتشارات فرهنگ سبز،۱۳۸۹ ش
بغدادى، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى، المقنعه (للشیخ المفید)، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید ، قم ، اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق
بندر ریگی، محمد ، المنجد ، انتشارات ایران، تهران چاپ اول،۱۳۷۴
بهجت (گیلانى، فومنى)، محمد تقى ، استفتاءات (بهجت)، دفتر حضرت آیه الله بهجت، قم ، اول، ۱۴۲۸ ه‍ ق
البهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع عن متن الإقناع ، تحقیق: هلال مصیلحی مصطفى هلال، دار الفکر، بیروت ، ۱۴۰۲ه
بیروت، الطبعه الثانیه،۱۴۲۰ه-۲۰۰۰م
تبریزى، میرزا جواد ، استفتاءات جدید (تبریزى)، قم – ایران، اول، ه‍ ق
تبریزى، میرزاجواد ، منهاج الصالحین (للتبریزی) ، مجمع الإمام المهدی (عج)، قم – ایران، اول، ۱۴۲۶ ه‍ ق ؛
الترمذی، محمد بن عیسى، سنن الترمذی ، تحقیق:أحمد محمد شاکر، دار إحیاء التراث العربی، بیروت
جزیرى، عبد الرحمن – غروى، سید محمد – یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام، دار الثقلین، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۱۹ ه‍ ق
الجصاص، أحمد بن علی ، أحکام القرآن للجصاص، تحقیق: محمد الصادق قمحاوی ، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵ ق
جمشیدی، اسدالله، و همکاران، زن در فرهنگ و اندیشه اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ، قم، ۱۳۸۲ش
جوادی آملی عبدالله،تسنیم(تفسیر قرآن کریم) ، مرکزنشر اسراء، قم، چاپ اول ،۱۳۸۵ش
جوادى آملى، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء ،دوم بهار۱۳۷۷ش
جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه ، دار العلم للملایین، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۱۰ ه‍ ق
حافظ ثابت، اصول و روشهای تربیت جنسی در اسلام، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۲ش
حاکم نیشابوری ، محمد بن عبدالله، المستدرک على الصحیحین ، تحقیق: مصطفى عبدالقادرعطا، دارالکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الأولى ۱۴۱۱ه ق
حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ، اول، ۱۴۱۸ ه‍ ق
حائرى، سید محمد مجاهد طباطبایى، کتاب المناهل، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ه‍ ق
حرعاملی، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه، تحقیق: ربانی شیرازی، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۹۹۱م
حرعاملی، ترجمه کتاب جهاد النفس ، ترجمه : شیخ علی صحت، تهران، انتشارات ناس، ۱۳۶۶ش
حسنى، هاشم معروف، نظریه العقد فی الفقه الجعفری، منشورات مکتبه هاشم، بیروت،لبنان، اول، بی تا ؛
حسینى همدانى ، سید محمد حسین‏، انوار درخشان‏، کتابفروشى لطفى‏، تهران‏ چاپ اول۱۴۰۴ ق
حکیم، سید محسن طباطبایى، مستمسک العروه الوثقى، مؤسسه دار التفسیر، قم – ایران، اول، ۱۴۱۶ ه‍ ق