شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو بااستفاده ازالگوریتم دیماتل فازی FUZZY DEMATEL- قسمت ۲

۲-۵-۱۰-همکاری فنی ۴۲
۲-۵-۱۱- قرارداد توسعه و تحقیق ۴۲
۲-۵-۱۲- تحقیق و توسعه مشترک ۴۲
۲-۵-۱۳- سرمایه گذاری در پروژه ۴۲
۲-۵-۱۴- قرارداد خدمات فنی ۴۳
۲-۶-عوامل موثر بر اتنخاب و انتقال تکنولوژی ۴۵
۲-۶-۱- مدل دسته بندی چان ۴۵
۲-۶-۱-۱- عوامل سازمانی ۴۵
۲-۶-۱-۲- عوامل بازار-محیط تجاری ۴۶
۲-۶-۱-۳- هزینه ۴۶
۲-۶-۲- مدل پاستور ۴۶
۲-۶-۲-۱- عوامل سازمانی راهبردی ۴۶
۲-۶-۲-۲- عوامل سازمانی تاکتیکی ۴۷
۲-۶-۲-۳- عوامل تکنولوژی راهبردی ۴۷
۲-۶-۲-۴- عوامل تکنولوژی تاکتیکی ۴۷
۲-۶-۳- مدل مارکوس و تانیس ۴۷
۲-۶-۳-۱- فاز قرارداد ۴۸
۲-۶-۳-۲- فاز اجرا ۴۸
۲-۶-۳-۳- فاز دوره آزمایشی ۴۸
۲-۶-۳-۴- فاز پشتیبانی ۴۸
۲-۶-۴- انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی ۴۹
۲-۷- روش های ارزیابی و بررسی فرایند انتقال تکنولوژی ۴۹
۲-۷-۱- روش دیماتل فازی ۵۲
۲-۷-۲-مزایای روش دیماتل فازی ۵۲
۲-۷-۲-۱- درنظر گرفتن ارتباط متقابل ۵۳
۲-۷-۲-۲- ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالب گروه های علت و معلولی ۵۳
۲-۷-۳- مراحل روش دیماتل فازی ۵۳
۲-۷-۳-۱- گام اول ۵۴
۲-۷-۳-۲- گام دوم ۵۴
۲-۷-۳-۳- گام سوم ۵۴
۲-۷-۳-۴- گام چهارم ۵۵
۲-۷-۳-۵- ماتریس روابط فازی ۵۶
۲-۸- مروری به مطالعات پیشین ۵۶
۲-۸-۱- تکنولوژی و انتقال تکنولوژی ۵۷
۲-۸-۱-۱- مدیریت تکنولوژی و انتقال تکنولوژی ۵۷
۲-۸-۱-۲- عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی.. ۵۷
۲-۸-۲- انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی ۵۸
۲-۸-۳- استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در مساله انتقال تکنولوژی ۵۹
۲-۸-۳-۱- روش های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل های ریاضی ۵۹
۲-۸-۳-۲- روش دیماتل فازی ۶۰
فصل سوم ۶۲
۳-۱- مقدمه ۶۳
۳-۲- روش پژوهش ۶۳
۳-۳- فرایند پژوهش ۶۴
۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۶۵
۳-۵- اعتبار و روایی ابزار نحقیق ۶۶
۳-۶- مقیاس اندازه گیری ۶۹
۳-۷- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۹
۳-۸- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۰
۳-۸-۱- روش دیماتل ۷۱
فصل چهارم ۷۴
۴-۱- مقدمه ۷۵
۴-۲- توصیف جامعه آماری ۷۵
۴-۲-۱- توصیف جامعه آماری بر حسب جنسیت ۷۵
۴-۲-۲- توصیف جامعه آماری بر حسب تحصیلات ۷۶
۴-۲-۳- توصیف جامعه آماری بر حسب سابقه کار ۷۷
۴-۳- شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین در شرکت های قطعه سازی خودرو ۷۹
۴-۴- تعیین شبکه علی و معلولی مساله با بهره گرفتن از روش دیماتل ۸۳
فصل پنجم ۹۷
۵-۱- مقدمه ۹۸
۵-۲- نتیجه گیری ۹۸
۵-۲-۱- نتیجه ۱ ۹۸
۵-۲-۲– نتیجه ۲ ۹۹
۵-۲-۳- نتیجه ۳ ۱۰۱
۵-۳- محدودیت های تحقیق ۱۰۲
۵-۴- پیشنهاد کاربردی ۱۰۳
۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۰۵
فهرست منابع و ماخذ ۱۰۶
فهرست نمودارها و شکل ها
شکل ۳-۱-مراحل اصلی فرایند تحقیق ۶۴
شکل ۳-۲- فرایند تحقیق ۶۵
نمودار ۴-۱- ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت ۷۶
نمودار ۴-۲- ترکیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات ۷۷
نمودار ۴-۳- ترکیب جامعه آماری بر حسب سابقه کار ۷۸
نمودار ۴-۴- شمای گرافیکی از شاخص ها ۹۴

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*