منابع مقالات علمی : نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۱۰

۲- سیاستمداری نخبگان قدرتهای بزرگ وهمکاری تنش زدایی یا تن دردادن با اکراه .
۳- نخبگان بین المللی وفرامرزی اجتماعی شدن فعا لیتها .
پس کنترل جریان اطلاع رسانی وارتباطات باید همراه دستیابی به موارد ومنابع طبیعی باشد . تنها درسایه نظام ارتباطات واطلاع رسانی توانمند میتوان عوامل بحثهای امنیتی بین المللی را معین کرد . یعنی مسائل جهانی منطقه ای وملی پایه تحرک سیاسی اقتصادی ونظامی خواهد بود روابط بین المللی زمینه های مطالعاتی ساختارسازمان هایی که مسئولیت ترویج پیام ها میان ملت ها و فرهنگ ها هستندرا تعریف میکند.
عوامل تاثیرگذاردرتحولات بین المللی:
۱- توسعه تکنولوژی های مدرن اطلاعات وارتباطات وبکارگیری آنها وتاثیری که برطبیعت شدت ومحتوای اطلاعات وارتباطات داشته اند .
۲- ازدیاد روزافزون بازیگران صحنه بین المللی جریان فراملی وجهانی اطلاعات .
۳- ازدیاد روزافزون توجه دولت – ملتها به اهمیت جریان اطلاعات .
۴- گفت گوی مربوط به نظم نوین بین المللی اقتصادی ونظم نوین جهانی اطلاعات وارتباطات.
۵- علاقه فزاینده موجود درمطالعات مقایسه ای میان فرهنگی افکارعمومی وتصویرها .
تاثیرات رسانه های جهانی معاصر رامیتوان درچند حوزه مورد بررسی قرارداد :
–   حوزه دیپلماسی
–    حوزه فرهنگ
–    حوزه اقتصادی
–    حوزه نظامی
–    حوزه آموزش
دردودهه اخیروبا آغاز انقلاب اسلامی ونیزانتقاداتی که ازعلوم اجتماعی شد این مساله مطرح گردید که الگوها وروشهای کمی دچار نواقصی درتحلیلهای اجتماعی است وباید الگوها وروشهای کیفی توسعه پیدا کند . بهرحال کنترل جریان اطلاع رسانی و ارتباطات باید همراه دستیابی به موارد و منابع طبیعی باشد وتنها در سایه  نظام ارتباطات واطلاع رسانی توانمند است که می توان عوامل بحثهای امنیتی بین المللی  را معین کرد  سخن کوتاه مفهوم سازی مسائل جهانی ، منطقه ای و ملی پایه تحرک سیاسی ، اقتصادی و نظامی است.( روح الله جمعه ای ،۱۳۸۸)

۲-۱۰- تاثیرات رسانه های جهانی بر روابط بین الملل

درتبیین تاثیرات رسانه های جهانی چندحوزه موردبررسی قرارمیگیرد:
۱) حوزه ی دیپلماسی:ارتباطات جهانی سه نوع دیپلماسی راسبب شده است:
الف) عمومی
ب) مردمی
ج) واقعی.
۲) حوزه ی اقتصادی
۳) حوزه ی فرهنگ
۴) حوزه ی آموزش
۵) حوزه ی نظامی. وامادیدگاههای نظری درحوزه ی روابط بین الملل:
۱) دیدگاه ایدئالیستی-امانیستی
۲) دیدگاه تبلیغ سیاسی
۳) دیدگاه اقتصادی
۴)دیدگاه قدرت سیاسی.
نظام مصرفی سرمایه داری امروزدرقالب شرکتهای فرانکلین، بابهره گیری ازسیستمهای نوین حمل ونقل وارتباطات، مرزهارادرنوردیده وبه درون مرزهای ملی نفوذکرده و از اقتدار دولتها کاسته است.
بدنبال نظریات سلطه ی ارتباطی جهانی ودیدگاههای انتقادی کشورهای جهان سوم،مفاهیمی همچون امپریالیسم فرهنگی،ارتباطی وخبری بکاررفتند. ایمانوئل والرشتاین برای امپریالیسم فرهنگی این ویژگیهاراتوصیف کرده است:”واژه ی امپریالیسم فرهنگی نشاندهنده ی نوعی نفوذ اجتماعی است که ازطریق آن کشوری،اساس تصورها،ارزشها، معلومات و هنجارهای رفتاری وهمچنین روش زندگی خودرابه کشورهای دیگرتحمیل میکند”.دراین میان مطالعات الیوربویدبورت دردهه۱۹۷۰توانست تا حد زیادی مفهوم امپریالیسم ارتباطی را تبیین کند. وی دراین خصوص میگوید:”امپریالیسم وسایل ارتباطی،شکلهای گوناگون فعالیتهای بین المللی این وسایل را که معرف چگونگی اعمال نفوذ آنهاست، دربرمیگیرد”.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۱۱- ارتباطات بین الملل

ارتباط فعالیتی آزاد و بدون مرز است و جریان آزاد اطلاعات برای انسانها و جوامع اهمیتی حیاتی دارد از این رو ملت ها باید به معیارهای پذیرفته شده بین المللی در این زمینه توجه خاص کنند.قدرت های ارتباطی در اختیار دولت ها و سازمان های تجاری هستند پس باید ملت ها آگاه باشند که دارندگان این وسایل یعنی دولت ها در استفاده از آنها حداکثر مسئولیت را داشته باشند.
تکنولوژی های ارتباطی علی رغم قدرتی که دارند ابزاری بیش نیستند و خوب یا بد بودن آنها بستگی به سیاست هایی که دارد که توسط دولت ها و نهادهای دیگر تعیین می شود و به هر حال تصمیم گیری در مورد چگونگی بهره برداری از این ابزارها مستلزم پژوهش ها و سرمایه گذاری در این زمینه است و خود این امر همکاری های زیادی را در بین سازمان های بین المللی ارتباطی می طلبد. مثل : انستیتو بین المللی مطبوعات , انستیتو رادیو و تلویزیون , انجمن بین المللی فیلم و سینما و حتی   سازمان های بین المللی که در حوزه های وسیع تر علوم اجتماعی فعالیت می کنند و به نوعی به ارتباط و حوزه ارتباطات مربوط می شود. مثل : انجمن بین المللی فلسفه و علوم انسانی

۲-۱۲- نیازهای اطلاعاتی وارتباطی جامعه