متن کامل – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۱۸

۳ـ استقبال توسط عموم مردم
ث ـ نظام رسانهای کمونیستی :
۱ـ پرو……ریا (قشر کارگر) : اشاعه تفکرات کارگران
۲ـ فقط میتواند این رسانه در جهت تأمین اهداف دولتو استمرار آن فعالیت نماید. چون معتقدند کارگر دولت را تشکیل میدهد. پس رسانه در انحصار اهداف دولت است.
۳ـ استفاده از رسانهها تنها در ارتقاء تفکر طبقه کارگر صورت میگیرد با شعار کارگران جهان متحد شوید.
۴ـ تهییج یا پروپاگاندا : سازماندهی و اجبار در تهییج افکار عمومی
۵ـ آزادی مطلق غیرممکن است از نگاه کمونیسم آنچه که نظام کمونیستی میگوید عین حقیقت است.
ج ـ نظامهای رسانهای توسعهای :
از دیدگاه آنتونی هاکتن ارائه الگوی توسعه رسانهها در کشورهای در حال توسعه قانونمند و هدفمندکردن نظامی است که از طریق کشورهای غرب تدوین شده و بخشی از اهداف آنها را تأمین مینماید.
ویژگیهای نظام توسعهای :
۱ـ معمولاً منوط به پیروزی یک انقلاب بود.
۲ـ مخلوط شگفتانگیزی از بینظمی در عقاید ـ معانی و تأثیرات
۳ـ تمام وسایل ارتباط جمعی بایستی برای توسعه بسیج شوند.
۴ـ رسانه بایستی از قدرت حمایت کند.
۵ـ اطلاعات و اخبار جزء منابع نادر ملی است و باید برای اهداف درازمدت مورد استفاده قرار گیرد.
۶ـ بطورکلی نظام رسانهای توسعهای شکل جدید و نوین مفهوم نظام رسانهای آمرانه است.
۷ـ در این نظام رسانهای آزادی به آزادی بیان و یا آزادی مدنی محدود نمیشود. بلکه آزادی پرداختن به موضوعات بسیار مهمتری مانند فقر ـ بیماری و بیسوادی است.
قدرت رسانهها و سوء استفاده از آنها در سطوح ملی و بینالمللی :
تسلط بر رسانهها و خبرگزاریها قدرتی عظیم و فوقالعاده را در اختیار دولتها قرار داده است به گونهای که به خوبی با بکارگیری اهرمهای خبری و اطلاعاتی توانستهاند به تغییر باورها و نگرشهای جمعی و یا شکلدهی افکار عمومی داخلی وخارجی اقدام کنند.
امروز بحث از امپریالیسم خبری ـ تراستهای اطلاعاتی ـ کارتلهای رسانهای یا استعمار فرهنگی به ویژه در پرتو انقلابهای اطلاعاتی رواج گستردهای پیدا کرده است.
بعضی از خبرگزاریها و رسانههای جمعی غرب با اتکاء به قدرت تکنولوژیک خود عمدتاً به ارائه چهرهی مخدوش از برخی حکومتها، فرهنگها، اقدام و یا ادیان میپردازند و به شکلی سیستماتیک در جهتدهی به افکار عمومی مبانی و شکلگیری عقاید و گرایشها و رفتارهای مورد نظر خود تلاش مینمایند.
در چند دهه گذشته مارشال مک لوهان پیشبینی کرده بود که جنگهایی که در آینده رخ خواهند داد به وسیله تسلیحات جنگی و در میدانهای نبرد نخواهند بود بلکه این جنگها به دلیل دستوراتی رخ خواهند داد که رسانههای جمعی به مردم القاء میکنند.
نکته مهم دراین جا مسئله سوء استفاده رسانهها و خبرگزاریهای غربی از بیاعتمادی ملتهای جهان سوم به حکومتهای خودی و اطلاعات و اخبار تولیدی آنها است.
راهکارهای بهبود ارتباطات رسانهای بینالملل :
۱ـ متناسب کردن رفتارها و ارزشهای رسانه یا سرشت بشری و تأکید بر ارزشهای عام و جهان شمول مانند : صلح ـ عدالت ـ آزادی ـ امنیت ـ حقوق بشر و محیط زیست
۲ـ لزوم دوری جستن از ضواب موجود در آژانسهای بزرگ خبری در جهت انتخاب اخبار و توزیع اطلاعات بدین معنی که خبرگزاریهای فعلی غرب غالباً به پخش اختبار مربوط به خشونتهای جنگی، جنایات، فساد، فاجعهها در کشورهای جهان سوم و بیان پیشرفتهای علمی و صنعتی و بزرگنمایی قدرت نظامی و اقتصادی آن و انعکاس اخبار و رویدادهای مثبت و گسترش لیبرال دموکراسی به سبک غرب بپردازد.
۳ـ ضرورت ایجاد منابع متنوع و قابل اعتماد اطلاعات و اخبار در بین کشورهای جهان سوم.
۴ـ کمک به ایجاد و گسترش خبرگزاریها و رسانههای غیرحکومتی
۵ـ اتحاد و یا همکاری خبرگزاریها در سطوح محلی ـ ملی ـ منطقهای ودر صورت امکان جهانی.
۶ـ متوقف ساختن جنگ رسانهای و پرهیز از دامن زدن به اختلافات بین ملتها و فرهنگها.
۷ـ حمایت از آموزش خبرنگاران و روزنامهنگاران کشورهای مختلف جهان توسط آژانس بینالمللی ویژهای که اصول و قواعدِ حرفهای و اخلاقی مشترک و یکسانی را که مورد توافق عام باشد تعلیم دهد.
اولین سازمان ارتباطی بینالمللی :
در ۱۷ می سال ۱۸۶۵ میلادی اتحادیه تلگراف و تلفن بینالمللی در پاریس تشکیل گردید. سپس در سال ۱۹۰۶ میلادی در کنفرانس اتحادیه تلگراف بینالمللی تصمیم گرفته شد رادیو نیز به این مجموعه افزوده شود. پس از آن در سال ۱۹۳۲ میلادی به موجب عهدنامه مادرید اتحادیه فوق به نام اتحادیه بینالمللی ارتباطات راه دور شروع به کار کرد. نهاد مذکور پس از جنگ جهانی دوم به صورت نهاد تخصصی سازمان ملل درآمد و از آن زمان تاکنون جزو مؤسسات ویژه این سازمان محسوب میشود. از اواخر سال ۱۹۷۰ میلادی کشورهای جهان سوم سعی کردند به سه هدف در این اتحادیه نائل شوند :
۱ـ سعی در تقسیم و توزیع عادلانه امواج رادیویی
۲ـ کوشش در توزیع عادلانه مدار ماهوارهها و یا کانالهای تلویزیونی ماهوارهای
۳ـ توسعه ارتباات و کاربرد هرچه بیشتر آن در توسعه ملی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است