متن کامل – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت …

  1. توسعه فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، به‌کارگیری آن‌ها و تأثیری که بر ماهیت و محتوای اطلاعات و ارتباطات داشته‌اند.
  2. ازدیاد روزافزون بازیگران صحنه بین‌المللی جریان فراملی در جهان اطلاعات، با انشعابات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه در توجهی که به زمینه‌های تجاری، بازاریابی، آموزش و فرهنگ آن داشته‌اند.
  3. علاقه‌ی فزاینده‌ای که در مطالعات مقایسه‌ای؛ از قبیل افکار عمومی و تصویرها، به‌مدد دقت ابزارها، پیشرفت و توسعه وسایل جمع‌آوری، تنظیم، بازیافت و تخصیص داده‌ها، وجود دارد.[۶۱]

 

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱- روش تحقیق

تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی جمعیتهای کوچک و بزرگ را انتخاب و با مطالعه نمونه های منتخب از آن جامعه ها برای کشف میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای روانشناختی و جامعه شناختی مورد برسی قرار می دهد.(کرلینجر،فرد،آن،۱۳۷۶ :۶۵)
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر،شی، یا مطلب چگونه است به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه ودر صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می کند.(حافظ نیا،۱۳۸۲ : ۵۹)
با عنایت به موضوع پژوهش و اهداف مورد نظر روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه ،توصیفی – پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی می باشد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۳-۲- متغیرهای تحقیق

۱-متغیر مستقل، متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تأثیر می گذارد.(Sekaran,1992:70). این متغیرها نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند، منشا بروز پدیده ها می شوند و محقق معمولاً در جستجوی روابط بین دو عامل با متغیر است و تشخیص تاثیر متعیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده تحقیق محسوب می شود.( حافظ نیا،۱۳۸۱،ص۴۴). در این پژوهش تکنولوژی نوین ارتباطات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .
۲-متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت یک مسأله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می‌توان پاسخها یا راه حل هایی را برای مسأله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه گیری این تغییر و متغیرهای دیگری که روی این متغیر تاثیر می گذارند علاقه مند است .
. (Sekaran,1992:69)
در این پژوهش روابط بین الملل از دیدگاه صاحب نظران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .

۳-۳- ابزار تحقیق

این تحقیق در ۲ فاز انجام می گیرد. فاز اول استفاده از روش جمع آوری اطلاعات اسنادی کتابخانه ای است با بهره گیری منابع موجود نظیر کتب، نشریات، مقالات فارسی، انگلیسی و شبکه های اینترنت و … می باشد. سپس به تدوین و صورت بندی چهارچوب نظری و مدل تحقیق پرداخته خواهد شد.
فاز دوم پس از بررسی مطالعات نظری، مفاهیم و فرضیات تحقیق با استفاده ازمصحاحبه و پرسشنامه بهره گرفته می شود. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است.پرسشنامه مجموعه ای از سؤال ها (گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. سؤال های پرسشنامه را نوعی محرک- پاسخ می توان محسوب کرد. از طریق سؤال های پرسشنامه می توان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجریبات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می دهد آگاهی یافت.
بنابراین ضمن انجام مصاحبه های عمقی با کاارشناسان در دو حیطه تکنولوژی ارتباطات و مدیریت روابط بین الملل؛پرسشنامه محقق ساخته «شاخص های ارزیابی عملکرد واحد های فناوری ارتباطات و روابط بین الملل»با ۲۰ گویه،برای ۵۵ نفر از مدیران، کارشناسان، متخصصان، اساتید و محققانی که با موضوع تاثیرات رسانه های نوین بر روابط بین الملل و نیز رویکردهای پست مدرنیسم در روابط بین الملل آشنا بودند،در نظر گرفته شد.

۳-۴- جامعه آماری، حجم نمونه وروش نمونه‏گیری

جامعه آماری عبارت است،مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، معمولاً در هر پژوهش مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفت ها) وتغییر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمدوهمکاران۱۳۷۸: ۱۷۸).جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شوود.(دلاور،۱۳۸۴ : ۸۹).
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را متخصصان روابط بین الملل و متخصصان رسانه ها تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه‏گیری صورت خواهد گرفت.که نمونه ها از بین کارشناسان دو سازمان روابط بین الملل وسازمان ارتباطات ومدیریت تکنولوژی به صورت تصادفی بدون رعایت جنسیت به تعداد(۵۵)نفر تعیین گردیدند.که پس از توضیع پرسشنامه ها وتکمیل ان از سوی نمونه ها (۵۰)مورد بدون نقص مورد بررسی و بهره برداری آماری قرار گرفت.

۳-۵- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.در سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استخراج می گردد و یافته های تحقیق در قالب جداول آماری و نمودار ارائه می گردد.

فصل چهارم

تحلیل یافته ها

۴-۱- مقدمه

در روابط بین المللی معاصر، وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار برجسته ای ایفا می کنند. کمک مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی، به ا یجاد و توسعه تفاهم ملل، تأمین و تحکیم آرامش و صلح جهانی و پیشرفت و ترقی تمدن انسانی، از ویژگی های دنیای کنونی است .یکی از علل مهم بحران های سیاسی بین المللی، نبود یا کمبود مراوده و ارتباط بین مردم جهان است . در جهان امروز، با وجود تمام پیشرفت های بزرگ علمی انسان ها، نه تنها تماس های مستقیم بین همه ملل به وجود نیامده اند، بلکه مناسبات غیرمستقیم ازطریق وسایل ارتباطی و خبری نیز تعمیم نیافته اند.
مهم ترین موانعی که اکنون درمورد رفع بحران های جهانی وجود دارند، عدم شناخت و بی اطلاعی متقابل مردم دنیا از افکار و اخلاق و رفتار یکدیگر است.
علت اصلی عدم تفاهم بین المللی آن است که هنوز ملل دنیا نمی توانند درباره زندگی جمعی یکدیگر، اطلاعات لازم را کسب کنند و اگر هم اطلاعاتی به دست می آورند، بسیار محدود و مخدوش اند و به همین سبب، اغلب نسبت به هم احساس بی اعتمادی، دوری و حتی دشمنی می نمایند عدم تفاهم ناشی از فقدان اطلاعات، نه تنها در صحنه روابط بین المللی وجود دارد، بلکه در بسیاری از کشورها، مخصوصاً در ممالک توسعه نیافته، در زندگی داخلی مردم نیز مشهود است . اگر در میان یک ملت واحد، اختلافات و مناقشات مختلف به چشم می خورند، علت اساسی آن ها، آن است که افراد آن ملت از سرنوشت یکدیگر آگاهی ندارند یا اگر اطلاعی از هم دریافت می کنند، غیرکافی، ناقص و تحریف شده اند.
برای توسعه روابط انسانی و ایجاد تفاهم در جوامع داخلی و جامعه بین المللی، تلاش های فراوانی تاکنون صورت گرفته اند. ولی این تلاش ها، به سبب آنکه اکثریت مردم جهان، به اخبار و اطلاعات دسترسی کامل نیافته اند، نتایج رضایت بخش نداشته اند.( معتمدنژاد ،۱۳۸۹ ، ص۲۳)
اکنون، عملاً عده بسیار زیادی از مردم جهان یا به کلی از اخبار محروم اند یا اطلاعات مکتسبه آنان ناقص اند و یا آنکه اصولاً اطلاعاتی که دریا فت می کنند، با واقعیت ها انطباق ندارند . درصورتی که حق افراد به کسب اخبار و اطلاعات واقعی، یک حق مسلم فردی و اجتماعی است و پیشرفت تمدن انسانی، بدون توسعه آن ، امکان پذیر نیست.
در عصر حاضر، توسعه وسایل خبری جهان نامتوازن و نامتجانس است و از این جهت، عدم تعادل شدیدی درنواحی مختلف دنیا وجود دارد. مهم ترین موانعی که برسر راه توسعه وسایل ارتباطی و خبری درسرتاسر جهان قرار دارند، فقر و عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی ، بی سوادی، فشارهای سیاسی و اختلافات مسلکی هستند. در « یونسکو » طبق تحقیقاتی که پس از جنگ جهانی دوم از طرف مورد وسایل ارتباط جمعی دنیا صورت گرفتند، معلوم شد که بیش از دو میلیارد نفر یعنی درحدود نصف جمعیت آن زمان جهان، به علت فقر اقتصادی و جهل و بی سوادی، از کسب اخبار و اطلاعات محروم اند و با آنکه دراکثر کشور های جهان برنامه های وسیعی برای توسعه اقتصادی و مبارزه با بی سوادی به اجرا گذاشته شده اند، هنوز حداقل های ضروری توسعه یافتگی وسایل ارتباطی، برای تمام مردم تأمین نگردیده اند.
درمورد مطبوعات و « یونسکو » ، باید در نظر داشت که درسال ۱۹۶۰ سایر وسایل خبری، برای هر هزارنفر جمعیت، شاخص هایی شامل ۱۰۰ نسخه روزنامه یوم یه، ۵۰ گیرنده رادیو، ۲۰ صندلی سینما و ۲۰ گیرنده تلویزیون را حداقل های توسعه یافتگی وسایل ارتباط جمعی در نظر گرفت و به ممالک عضو سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد برای تأمین این حداقل ها مساعی خود را ب ه کار اندازند . ولی امروز پس از حدود پنج دهه، هنوز هم درمورد تمام وسایل ارتباطی مذکور، به تحقق نپیوسته « یونسکو » توصیه است و اکثریت جمعیت جهان همچنان براثر عقب ماندگی اقتصادی و بی سوادی، امکان بهره برداری از مطبوعات را به دست نیاورده اند.