شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو بااستفاده ازالگوریتم دیماتل فازی FUZZY DEMATEL- قسمت ۲

آوریل 8, 2021 مدیر سایت 0

۲-۵-۱۰-همکاری فنی ۴۲۲-۵-۱۱- قرارداد توسعه و تحقیق ۴۲۲-۵-۱۲- تحقیق و توسعه مشترک ۴۲۲-۵-۱۳- سرمایه گذاری در پروژه ۴۲۲-۵-۱۴- قرارداد خدمات فنی ۴۳۲-۶-عوامل موثر بر اتنخاب و انتقال تکنولوژی ۴۵۲-۶-۱- مدل دسته […]