سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- قسمت ۱۹

ضریب ارزش افزوده فکری: سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی کمی گذشته نگر بله طبقه‌بندی که در جدول فوق نشان داده‌‌ شده، توسط رودف و للیارت(۲۰۰۲) ارائه شده است و به بررسی روش‌‌‌‌های موجود شناسایی و سنجش کمی و کیفی سرمایه فکری از سه بعد کمی یا کیفی بودن روش سنجش، رویکرد به آینده یا […]

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان …

آنچه مسلم است تمامی ابعاد اعتماد میتواند تسهیل روابط و روابط مبتنی بر اعتماد را به همراه داشته باشد. یعنی تمامی این ابعاد می توانند غنای بیشتری را برای روابط اجتماعی و در کنار آن سرمایه اجتماعی به ارمغان آورند.دردین اسلام نیز به ظرفیتهایی از قبیل: راستی و صداقت‌؛ وفا به عهد؛ احترام به حقوق […]

پژوهش دانشگاهی – حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۶

در اسلام راجع به اصل مسأله غریزه جنسی (انگیزه جنسی) و اعمال آن، نه تنها منعی به چشم نمی‌خورد[۳۸]، بلکه توجه مضبوط[۳۹] آن را وسیله‌ای برای رسیدن به محبت و مودت[۴۰] و رسیدن به حیات طیبه می‌داند.[۴۱] اسلام برای رشد و تکامل همه ابعاد وجودی انسان، نه تنها سرکوبی و نادیده گرفتن این غریزه حیاتی توصیه نمی کند، […]