پژوهش – بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به …

۷۱۲۱٫۸۵۷ ۹۰٫۶ جدول ۴-۱۲- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل RBF با بررسی عوامل پیشین شکل ۴-۷-نمای RBF سه لایه با اتصالاتش ۴-۱۱پیش بینی با استفاده از روش رگرسیون در این قسمت ما از روش رگرسیون استفاده می‌کنیم و از دو روش ورود متغیر Enter و Stepwise استفاده کرده و […]