بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- …

کمک به گسترش و تنوع تصمیم گیری های شرکتارزیابیهای غیر مالی سرمایه فکری می تواند به طرحهای باز پرداخت و پاداش های مدیران ارتباط داده شودجهت ایجاد رابطه با سهامداران خارج از شرکت که سرمایه فکری را در اختیار دارند .سه هدف اول از این مجموعه به تصمیم گیریهای داخلی مربوط می شوند و هدف […]