پژوهش – بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به …

۷۱۲۱٫۸۵۷ ۹۰٫۶ جدول ۴-۱۲- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل RBF با بررسی عوامل پیشین شکل ۴-۷-نمای RBF سه لایه با اتصالاتش ۴-۱۱پیش بینی با استفاده از روش رگرسیون در این قسمت ما از روش رگرسیون استفاده می‌کنیم و از دو روش ورود متغیر Enter و Stepwise استفاده کرده و […]

پژوهش دانشگاهی – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۲۱

پس از خروج آمریکا و انگلستان از عضویت یونسکو، کوشش کشورهای جهان سوم، برای برقراری نظم نوین اطلاعات و ارتباطات و تحقق اهداف مصوبه، به آهستگی و کندی ادامه یافت، تا آن که با پایان یافتن مدیریت «محمد مختارامبو» شخصیت معروف سنگالی، بر این سازمان و جانشینی «فوریکو مایر» اسپانیایی، جو سیاسی حاکم بر یونسکو […]