پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در E-MARKETING

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

با عنوان : موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در E-MARKETING

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه
برای دریافت در جه كارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

موضوع
موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در E-MARKETING
(با بهره گرفتن از مدل پیوسته تلفیقی استراتژیهای رقابتی /تجاری الكترونیكی)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چكیده
موضع یابی استراتژیك بازار زعفران بر اساس توجه به سه ویژگی اصلی رنگ ، عطر و طعم دارای
كاربردهای فراوانی در صنایع غذایی ،رنگرزی و داروایی دارد.تاثیرات این سه عامل یكسان
نمی باشد.بگونه ای كه كوچكترین تغییر در ساختار یا تركیب نهاده های تولید ، فرایندهای تولید، فرایند
فرآوری و فرایند فروش و بازاریابی تاثیر فراوانی بر محصول نهایی ما دارد.لذا مدلی طراحی شده است
كه علاوه بر انطباق با ویژگیهای طبیعی و منحنی عمر محصول در برگیرنده تمامی مفاهیم ،ساختار و
ارتباطات جدیدی می باشد كه در تجارت امروزی كاربرد دارد.مدل پیشنهادی یك مدل تلفیقی از
استراتژیهای رقابتی / تجاری الكترونیكی بوده كه در طراحی آن از مطا لعات و تحقیقات، استراتژیهای
عمومی پورتر و الگوی استراتژیك مایلز و اسنواستفاده شده است.مدل با كاشت گیاه زعفران در زمین
مناسب شروع می شود وبا ترمیم و پیوستگی كاشت پیاز زعفران آن در چهار سال بعد ادامه پیدا كرده و
سعی داردبا تجزیه و تحلیل پروسه كلی تولید محصول زعفران ،حداكثر كارایی را در كوتاه مدت و
اثر بخشی را در بلندمدت در فرایند تولید ایجاد كرده و بهره وری را در خروجی های این مرحله حداكثر
كند.درمراحل فرآوری و بازار یابی و فروش با توجه به نیاز بازار ، از استراتژیهای عمومی پورتر استفاده
شده است ودر مرحله فروش با بهره گرفتن از متغیرهای بازاریابی در مدل استراتژیك مایلزو اسنو جهت ارایه
به مشتری نهایی آماده می گردد.البته باید گفت كه هدف از كاربرد استراتژیهای عمومی پورتروطرح
استراتژیك مایلزو اسنو، حصول به كسب جایگاه واقعی بعنوان اصلی ترین برندهای زعفران در جهان
است.
مــقدمه:
 امروزه با وجودی كه قسمت اعظم زعفران جهان در ایران تولیـد مـی گـردد، امـا حاشـیه سـود
اندكی برای مردم ایران باقی می ماند. در واقع آنچه كه ما بعنوان محصول زعفران صادر می كنـیم بعنـوان
مواد اولیه ای می باشد كه توسط كشورهایی نظیراسپانیا، فن آوری و بسته بندی شده و با نام اسپانیا یا هر
كشوری غیر از ایران در جهان به عنوان محصول زعفران اصلی به فروش می رسد. با توجه به اینكه ایـران
توانایی بالایی در زمینه فن آوری و بهبود كیفیت زعفران بدسـت آورده اسـت ، مـی توانـد محـصولی بـا
شرایط بازار هدف طراحی و ارایه كند. لذا در صورت تدوین استراتژی های صـحیح بازاریـابی و فـروش
فرد به فرد از طریق e-marketing و موضع یابی محصول زعفـران ،مـی تـوان سـهم ایـران را از ارزش
افزوده جهانی این محصول افزایش داد.
هم اكنون شركتها و سازمانها بیشتر و بیشتر به این درك می رسند كه باید مشتریان خود را در مركز
سازمان قرار دهند و از یك فرآیند قدرتمند اسـتراتژیك مـشتری محـور حمایـت كننـد كـه شـامل ثبـت
اطلاعات مشتریان، تقسیم بندی مشتریان، بررسـی مـشتریان، سـرمایه گـذاری در تكنولـوژی و مـدیریت
مشتریان می باشد.(Brown , 2000)
دنیای امروز دنیای سرعت است، سرعت تغییرات بسیار بالا می باشد و رقابت بـر ایـن اسـت كـه
توسط مشتریان وفادار برای مدت بیشتری مـورد حمایـت از بابـت تكـرار خریـد قرارگیـریم و از طریـق
بازار یابی فرد به فرد به استراتژی های قوی تمایزی دست یابیم. بـا توجـه بـه اینكـه حیـات شـركت هـا
بستگی به ارایه یك محصول باكیفیت بالاو قیمت پایین دارد كه جلب رضایت مشتریان را به همراه داشـته
و باعث افزایش تعداد دفعات خریدتوسط مشتری یا معرفی محصول به دیگران (مـشتری بـه عنـوان یـك
بازاریاب عمل می نماید.) می شود،لذا داشتن یك استراتژی مناسب در بازارهای داخلی و جهـانی جهـت
باقی ماندن در میدان رقابت ضروری به نظر می رسد.جدا از ایـن مـورد، امـروزه كیفیـت و پـایین آوردن
هزینه دیگر جزء استراتژی های رقابتی محسوب نمی گردد بلكه از مقدمات اولیـه ایـن كـار بـه حـساب
می آید. ایران بدون داشتن یك استراتژی مناسب نمی توانـد سـهم مناسـبی در بـازارالكترونیكی امـروزی
بدست آورد. در نتیجه ما باید تلاش كنیم با بهره گرفتن از مزایای E-marketing دست به ابداع و نـوآوری
درارایه محصول و خدماتمان، در عین كاهش هزینه های مربوط بـه تولیـد كـالا و خـدمات، هزینـه هـای
بازاریابی و فروش برای ماندگاری همیشگی مشتری بزنیم تا علاوه بر جذب رضایت مشتریان، یك سـهم
نسبی مناسب در بازار دریك افق طولانی تر دست یابیم.
تعداد صفحه :340
قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پاسخی بگذارید

بستن منو