مقاله درمورد دانلود مدت استفاده، اعتبار سازه، گروه کنترل

دانلود پایان نامه

نمودند که قابليت اطمينان خوبي را براي مدل بدست آورده اند. ( قابليت اطمينان مدل 12- پرسشي 0.92 بود ) ( دل و ترک زاده، 1998 ).
مطالعات تأييدي مدل EUCS ، دل و ديگران در 1994 ، کيم و مک هاني، و مک هاني و ديگران اعتبار اين مدل را تأييد کرده اند. در مطالعاتي نيز توسط هندريکسون و گلورفلد ( 1994 ) مک هاني و هايتاور 2002 ، و ترک زاده و دل 1991 پايايي و قابليت اطمينان بالايي از روش تست و تست مجدد گزارش شده است به طوريکه آلفاهاي کرانباخ بالاي 0.9 بيان شده اند.
اين مدل تا به امروز در کشورهاي مختلف با فرهنگ هاي مختلف و براي نرم افزارهاي مختلف هم به صورت آنلاين هم آفلاين نيز به کار گرفته شده است، که در ادامه خلاصه اي از اين مطالعات ارائه مي شود.
در سال 2003 مک هاني و ديگران، مطالعه اي با هدف بررسي پايايي مدل رضايت نرم افزاري کاربر نهايي EUCS دل و ترک زاده 1988 از ديدگاه روانسنجي، براي کاربران نرم افزارهاي تجاري معمول در تايوان، انجام دادند. پرسشنامه شامل دو بخش بود. بخش اول شامل 14 سوال مردم شناسانه بود، که جهت گرفتن اطلاعات در مورد پاسخ دهندگان، سازمان آنها و ميزان استفاده آنها از کامپيوتر در محل کار و منزل، طراحي شده بود. بخش دوم پرسشنامه ابزار EUCS دل و ترک زاده بود. اين ابزار شامل 12 سوال بود که رضايت پاسخ دهندگان از سيستم هاي کامپيوتري اي که اغلب استفاده مي کردند اندازه مي گرفت. اين ابزار به عنوان سنجه اي ترکيبي براي اندازه گيري رضايت ، و نيز سنجه هايي براي ابعاد اطلاعات، يعني محتوا، صحت، فرمت اطلاعات، راحتي استفاده و به موقع بودن به کار مي رود. فرم دقيق EUCS در اين بررسي استفاده شد و طيف ليکرت 5 تايي براي امتياز دهي به پاسخ ها استفاده شد. جامعة هدف در اين بررسي کارمندان دانش بودند، خصوصاً افرادي که کار اصلي آنها مبتني بر اطلاعات بوده و به فنآوري اطلاعات براي انجام کارهايشان نيازمندند. نمايندگي از 25 شرکت شناسايي شدند و از آنها خواسته شد در اين بررسي شرکت کنند همة شرکت ها ( که در تايوان قرار داشتند ) نمايندة گروه متنوعي از صنايع شامل بخش دولتي، توليد، مشاوره، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مالي بودند. از هر يک از نمايندگان شرکتها خواسته شد حدود 20 پرسشنامه را بين گروهي از کارمندان دانش سازمان خود که به طور تصادفي انتخاب شده اند، پخش کند.
داده ها در اين بررسي به صورت زير تجزيه و تحليل شد :
– آلفاي کرونباخ براي اندازه گيري پاياني داخلي براي هر عامل به صورت زير بود:
Content= 0.81 ; accuracy=0.80 ; format= 0.65 ; ease of use= 0.79; and timeliness=0.66
– قابليت اطمينان کلي ابزار 12- پرسشي 0.90 بود که به خوبي با آلفاي کلي بررسي دل و ترک زاده 0.92 قابل مقايسه است
– آلفا به ازاي حذف هر سوال 0.8 بود که نشان دهندة قابليت اطمينان خوب است
– اعتبار سازه با استفاده از يک تحليل عاملي تأييدي با استفاده از داده هاي جمع آوري شده تأييد شد
– با استفاده از نرم افزار LIZREL ، فيت شدن مدل با داده بررسي شد
در نهايت اين نتيجه به دست آمد که ابزار EUCS ابزاري استاندارد براي مقايسه بسته هاي نرم افزاري و ويژگيهاي آنهاست و در کشور تايوان خاصيت روانسنجي خود را حفظ مي کند. بعلاوه نشان داده شد که اين ابزار سازه اي چند وجهاي شامل چندين زيرمقياس ( محتوا، صحت، ترکيب بندي، راحتي کاربرد و به موقع بودن ) و يک سازه مرتبه دوم سراسري است.
مدل EUCS قبلا در فرهنگ ها مختلف استفاده شده بود از جمله ايگباريا و تن در سنگاپوور، دل و ترک زاده درآمريکا، مک هاني و ديگران در تايوان که در بالا آورده شد، گلدرمان در هلند و نيز القحطاني و کينگ در بريتانيا. در يک بررسي که اخيرا در سال 2008 توسط دنگ و ديگران انجام گرفته است، اعتبار مدل EUCS در کشورها و فرهنگ ها مختلف بررسي شده است. داده ها از 5 کشور آمريکا ( 618نفر)، هند (324+51=375نفر)، عربستان سعودي (1190)، تايوان( 342) و اروپاي غربي ( 123 ده کشور ) جمع آوري شد که تنوع فرهنگي قابل قبولي داشتند. نهايتاً امتياز سنجة 12 پرسشي را مي توان براي اندازه گيري رضايت کاربر نهايي به کار برد، زيرا دليل بر معادل نبودن امتيازات رضايت، در بين فرهنگ هاي مختلف به دست نيامد.
2-2-12 نقد مدل رضايت نرم افزاري کاربر نهايي
اگرچه مدل EUCS به طور گسترده اي در زمينه هاي مختلف پذيرفته شده و مورد استفاده قرار گرفته شده است، انتقاداتي به اين مدل وارد شده است. مثلاً اعتضادي آملي و فرهومند ( 1991 ) متغيرهاي درون مدل را مورد نقد قرار دادند و ادعا کردند که برخي از 12 متغير آن سنجه هاي نگرشي نيستند. اين مطلب بر اساس واقعيت هاي به دست آمده از تئوري عمل معقول، بود ( آجزن و فيش بن، 1977؛ آجزن و فيش بين، 1980 ). بعدها اعتضادي آملي و فرهومند ( 1991 ) بيان کردند که متغيرهاي مدل بايد وزن هاي متفاوتي داشته باشد چرا که مقياس پاسخ دهي و متغيرها کاملاً بر هم منطبق نيستند زيرا مقياس تکرار رضايت را مي سنجد اما متغيرها در مورد اينکه پاسخ دهندگان چقدر راضي هستند مي پرسند. اين نقد به اين واقعيت اشاره دارد که سطوح رضايت با تکرار آن مرتبط است، که البته همواره چنين نيست.
اين انتقاد توسط دل و ترک زاده 1991 بيان شد و پاسخ آن را چنين دادند، تمرکز اصلي EUCS، بر پيش بيني رفتار کاربر نيست و مستقيماً در علوم اجتماعي اخالتي ندارد. در عوض، EUIS اساساً به سيستم هاي اطلاعاتي مديريت MIS مرتبط است، که اين رشته علمي با تحقيقات اجتماعي و روانشناسي شناختي که TRA مربوط به آن است متفاوت است. اين رشته هاي علمي انواع رسوم مختلفي را دارند و به کارگيري تئوري هاي يک رشته در رشتة علمي ديگر بايد با دقت مورد توجه قرار گيرد. دل و ترک زاده اضافه کردند که هدف تحقيق آنها مطالعة شدت رضايت کاربر نهايي بود ( پايين به بالا )، نه نحوة بهبود رضايت ( بالا به پايين ). آنها همچنين ادامه دادند که EUCS را مي توان براي هر دو به کار برد، اما تحقيق بالا به پايين به خوبي توسعه داده نشده.
دل و ترک زاده 1991 کاربرد مقياس خود را با اين واقعيت توجيه کردند، که اين نگرش، تابعي از باورهاي پاسخ دهندگان است ( آجزن و فيش بين، 1977) . از آنجا که باورها از بعد مفهوم احتمال شکل مي گيرند، بيان هايي نسبي هستند. در مدل EUCS بعد احتمال از طريق آن بخش از زمان که معتبرها ( سوالات ) را نسبي مي کند، شکل مي گيرد. همچنين پاسخ دهندگان معمولا در مورد مسائلي که برايشان مهم است اطلاعات بيشتري دارند و در مورد موارد بي اهميت اطلاعات کمتري دارند، به همين دليل تلاش براي اندازه گيري اهميت متغيرهاي مختلف با پرسش از پاسخ دهندگان، راه خوبي به نظر نمي رسد. بعلاوه همبستگي بالايي بين متغيرهاي با وزن يکسان و متغيرهاي وزن دار وجود دارد، به اين معني که اطلاعات اضافة بدست آمده از وزن دهي پايين است. به همين دليل ، سوالات مبتني با تکرار با گزينه هايي که طيف ليکرت دارند باعث مي شود که پاسخ دهي راحت تر شود.
انتقاد وارد شده به تحليل هاي دل و ترک زاده 1991 معتبر به نظر نمي رسد. طبيعي ست که در آغاز تحقيق متغيرهاي زيادي مورد توجه باشد و بعدها برخي از آنها از مدل حذف شوند. برخي متغيرها ممکن است به ميزان زيادي با هم همبستگي داشته باشند و برخي طوري باشند که پاسخ دهندگان نسبت به آنها بي تفاوت باشند و در نتيجه واريانس آنها پايين باشد. اگر بدون حذف اين متغيرها، که با مدل جور نيستند تحليل عاملي انجام شود تحليل مي تواند موجب ايجاد عامل هايي شود که نبايد در مدل باشد و تفسير را مشکل مي کند.
در جداول صفحات بعد خلاصه اي از پژوهش هاي انجام شده در رابطه با ابزارهاي سنجش موفقيت و سنجش رضايت کاربر نهايي را نشان آمده است.
سال
محقق
جامعه آماري
نمونه
متغير وابسته
متغيرهاي مستقل
منبع نمونه
يافته ها
1383
Bailey & Pearson
مديران 8 سازمان مختلف
32
رضايت کامپيوتري کاربر
درگيري مديران ارشد، رقابت سازماني با واحد EDP، تعيين اولويت ها، …، ميزان آموزش، انعطاف پذيري سيستم ها، يکپارچگي سيستم ها
شخصاً ارائه و تأييد اعتبار شده است.
همه 39 عامل به طور معني داري با رضايت کامپيوتري کاربر مرتبطند
1383
LVES et al.
مديران توليد در کارخانه هاي توليدي آمريکا
200
رضايت اطلاعاتي کاربر UIS
مانند Bailey & Pearson 83
با ارجاع Bailey & Pearson 83
6 عامل با همبستگي پايين از ليست اصلي حذف شدند. يک ابزار کوچکتر ارائه شد، داراي 13 سوال، تحت سه عامل: 1- محصول اطلاعاتي( قابليت اطمينان،مرتبط بودن،صحت، دقت،کامل بودن. 2- دانش يا
1988
Raymond
مديران مالي شرکت هاي کوچک
464
رضايت کاربر
20 عامل استخراج شده از Bailey & Pearson 1983 و 1983 LVES et al :
کيفيت خروجي،رابطه کاربر سيستم،عامل پشتيباني و کارمندان EDP
با ارجاع Bailey & Pearson 1983 و LVES et al. 1983
ابزار معتبر بوده و براي بکارگيري در سازمان هاي کوچک قابل اطمينان است. عامل پشتيباني مهمترين عامل تأثيرگذار بر رضايت کاربر در سازمان هاي کوچک يافته شد.
Baroudi & Orlikowski
کاربران نهايي IS از بخش هاي بانکداري،بيمه،خرده فروشي و توليد
EUS
کالاي اطلاعاتي،کارمندان EDP و خدمات و دانش و درگير بودن در کار
با ارجاع به Lves et al. 1983
سنجة UIS ارائه شده توسط Lves et al.1983 به ميزان قابل قبولي معتبر و قبل اطمينان به نظر ميرسد.
سال
محقق
جامعه آماري
نمونه
متغير وابسته
متغيرهاي مستقل
منبع نمونه
يافته ها
1998
Doll & Torkzadeh
کاربران نهايي در 44 شرکت انتهاب شده از بخش هاي مختلف
618
رضايت نرم افزاري کاربر نهايي EUS
محتوا،صحت،فرمت،راحتي استفاده، به موقع بودن
با ارجاع به Pearson & Bailey1983 . Neuman&Segev 1980 . Nolan&seward 1974 و … که تاييد و اعتبار شد
همه 5 عامل به طور مثبتي با رضايت نرم افزاري کاربر نهايي مرتبط بودند
1388
Montazemi
کاربران نهايي در 83 شرکت کوچک
فاز1- مصاحبه
فاز2- پرسشنامه
164
رضايت کاربر نهايي از سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر کامپيوتر CBIS
35 فاکتور به کار رفته در ابزار Pearson&Bailey 1983
با ارجاع به Pearson & Bailey . 1983
رضايت کاربر نهايي با موارد زير ارتباط مثبت دارد: 1- تعداد تحليل گران حاضر در شرکت 2- تحليل رسمي نيازمنديهاي اطلاعاتي 3-همکاري کاربر نهايي در طراحي سيستم 4- سواد کاربر نهايي 5- سازمان نامتمرکز
هيچ رابطه اي بين مدت استفاده CBIS و رضايت کاربر وجود ندارد
1989
Doll & Torkzadeh
کاربران نهايي در صنايع و سطوح مختلف
618
EUS
سنجه هاي EUS
فاکتور: درگيري درکار کاربر نهايي ( در گيري درک شده ) فاکتور متني: درگيري مطلوب
با ارجاع به Doll & Torkzadeh. 1988
در ميان کاربران با سطح محروميت متوسط( درگيري درک شده= درگيري مطلوب)، درگيري درک شده داراي همبستگي معني داري با رضايت کاربر بود. کاربران با محروميت سطح بالا(درک شده مطلوب)، درگيري درک شده داراي ارتباط منفي اما بي اهميت با رضايت بود.
سال
محقق
جامعه آماري
نمونه
متغير وابسته
متغيرهاي مستقل
منبع نمونه
يافته ها
1989
Galletta and Lederer
مديران و مديران ارشد سازمان هاي مختلف، 27 در گروه کنترل، 38 گروه آزمايشي “شکست” و 27 تا در گروه آزمايش “موفقيتها”
92
UIS
نسخه UIS : مقياس 13 پرسشي ارائه شد توسط Lves et al . 1983 و 4 پرسش خلاصه اي ديگر
Lves et al.1983
پرسش هاي خلاصه اي بسيار قابل اطمينان تر از سوالات جزني تر براي همه گروه ها بود. هنوز هم نياز به سنجه هاي قابل اطمينان تري براي UIS وجود دارد. مجموع پرسش هاي جزئي، مستقل براي بدست آوردن يک سنجة

پاسخی بگذارید

بستن منو