پایان نامه با کلید واژگان قرن نوزدهم، سازمان ملل، حمل و نقل

دانلود پایان نامه

صفحه
شکل7-6 ج، ظرفيت تعادلي حلال ترکيبي در نسبت هاي مولي مختلف تترا اتيلن پنتا آمين به غلظت کلي محلول در دماي 50 درجه سانتيگراد 66
شکل7-7، ظرفيت تعادلي حلال ترکيبي در نسبت هاي مولي مختلف تترا اتيلن پنتا آمين به غلظت کلي محلول در دماي 40 درجه سانتيگراد 67
شکل7-8، ظرفيت تعادلي حلال ترکيبي در نسبت هاي مولي مختلف پپرازين اتيل آمين به غلظت کلي محلول در دماي 40 درجه سانتيگراد 68
شکل7-9، ظرفيت تعادلي حلال ترکيبي در نسبت هاي مولي مختلف تترا اتيلن پنتا آمين به غلظت کلي محلول در دماي 40 درجه سانتيگراد 69
شکل7-10، ظرفيت تعادلي حلال ترکيبي در نسبت هاي مولي مختلف اسيد بوريک به غلظت کلي محلول در دماي 40 درجه سانتيگراد 70
شکل7-11، ظرفيت تعادلي حلال ترکيبي در نسبت هاي مولي مختلف مونو اتانول آمين به غلظت کلي محلول در دماي 40 درجه سانتيگراد 71
شکل7-12-شماتيک برج جذب بستر سيال 72
شکل7-13-تغييرات افت فشار بستر نسبت به سرعت گاز در دبي هاي مختلف مايع براي ارتفاع بستر ثابت 20 سانتيمتر و پکينگ با قطر 5/1 سانتيمتر 73
شکل7-14-تغييرات افت فشار بستر نسبت به سرعت گاز در قطرهاي مختلف پکينگ براي ارتفاع بستر ثابت 20 سانتيمتر و دبي مايع 10 ليتر بر دقيقه 74
شکل7-15-تغييرات افت فشار بستر نسبت به سرعت گاز در ارتفاع هاي مختلف پرکن هاي داخل برج براي توپ هاي با قطر 1.5 سانتيمتر و دبي مايع 10 ليتر بر دقيقه 75
شکل7-16-تغييرات راندمان جذب نسبت به سرعت گاز در دبي هاي مختلف مايع 77
شکل7-17-تغييرات راندمان جذب نسبت به ارتفاع بستر ثابت پرکن ها در قطرهاي مختلف پرکن 77
شکل7-18-تغييرات راندمان جذب نسبت به سرعت گاز در دبي هاي مختلف مايع 78
عنوان صفحه
شکل7-19-تغييرات راندمان جذب نسبت به ارتفاع بستر ثابت پرکن ها در قطرهاي مختلف پرکن 79
شکل7-20-تغييرات راندمان جذب نسبت به سرعت گاز در دبي هاي مختلف مايع 79
شکل7-21-تغييرات راندمان جذب نسبت به ارتفاع بستر ثابت پرکن ها در قطرهاي مختلف پرکن 80
شکل7-22-مقايسه ظرفيت جذب حلال هاي مختلف در جزء مولي هاي بهينه 81
شکل7-23-مقايسه راندمان جذب حلال هاي مختلف در جزء مولي هاي بهينه 81
فهرست نشانه هاي اختصاري
MEA : مونو اتانول آمين
PC : پتاسيم کربنات
PZEA : پپرازين اتيل آمين
TEPA : تترا اتيلن پنتا آمين
AB : اسيد بوريک
TSP : تري سديم فسفات
DEA : دي اتانول آمين
TEA : تري اتانول آمين
MDEA : متيل دي اتانول آمين
DGA : دي گلايکول آمين
DIPA : دي ايزو پروپانول آمين
فصل اول
1-مقدمه
مهمترين مسئله اي که امروزه توجه بسياري از دانشمندان را به خود جلب کرده است گرم شدن زمين در اثر گازهاي گلخانه اي است که اين مسئله جهان را در آستانه يک فاجعه بزرگ انساني و زيست محيطي قرار داده و دانشمندان عامل اصلي آن را انتشار گازهاي دي اکسيدکربن ناشي از سوخت هاي فسيلي و معدني کشورهاي صنعتي ميدانند. در جو زمين چندين گاز وجود دارد كه نقش شيشه را در يك گلخانه دارند. که نسبت به نورمرئي خورشيد شفاف هستند و اجازه ميدهند تا اين نور به زمين برسد، اما نور زير قرمزي كه به طرف خارج از زمين نشر مييابد، توسط اين گازها به تله افتاده و تبديل به گرما ميشود.
گازهاي گلخانه اي تركيبات گازي اتمسفر هستند كه در پديده اثر گلخانهاي مشاركت ميكنند. تجزيه و تحليل هواي فسيل شده در ميان لايه هاي يخ به ما اجازه ميدهد که شرايط آب و هوائي کره زمين را تا 420 هزار سال قبل مطالعه و بررسي نمائيم. در حاليکه تراکم گاز کربنيک موجود در فضاي زمين در دوران پيش صنعتي، تقريباً ثابت بوده از سالهاي 1850يعني هنگام شروع دوران صنعتي به ميزان 30در صد افزايش يافته است. از آغاز انقلاب صنعتي به بعد در حدود 280 ميليارد تن کربن به جو زمين اضافه شده و براي کاهش آن به نصف حدود 50 سال زمان لازم است. در حال حاضر سالانه 27 ميليارد تن گاز دي اکسيدکربن در جهان توليد ميشود که با ادامه روند فعلي در سال 2050 مقدار آن به 90 ميليارد تن در سال خواهد رسيد. اين در حالي است کره زمين توان جذب بيش از 12 ميليارد تن را ندارد]1[.
بيانيه نشست دانشمندان زمين هشدار داد زمين 4 درجه و در حالت وخيم تر 4/6 درجه گرمتر شده و تا سال 2080 ميلادي سه ميليارد و دويست ميليون نفر دچار کم آبي و 600 ميليون نفر از قحطي رنج خواهند برد. مطالعات نشان مي دهد کشورهاي فقير به ازاي هر نفر سالانه يک تن و کشورهاي صنعتي 22 تن گاز دي اکسيدکربن وارد جو زمين مي کنند اين درحالي است که اقيانوس ها، درياها و جنگلها قدرت جذب حدود نيمي از گازهاي توليد شده توسط انسان ها را دارند و بقيه در جو زمين باقي مي ماند. جو زمين از مجموعهاي گاز تشکيل شده که نسبت هاي آنها بسيار حساس و ظريف است.
اين مخلوط ظريف ادامه حيات را بر روي زمين ممکن ساخته است. همزمان با شروع انقلاب صنعتي در اروپا و تکامل تمدن بشري به تدريج تعادل اين مخلوط ظريف يا گازهاي موجود در طبيعت بهم خورده و اکنون به يک معضل بزرگ جهاني تبديل شده است. اين مسئله بيشتر ناشي از بکارگيري سوخت هاي فسيلي و معدني در کارخانه ها و وسايل حمل و نقل مي باشد. انتشار دود ناشي از آنها باعث محبوس شدن گرما و افزايش درجه حرارت جو زمين توسط پديده اي به نام اثر گلخانه اي مي شود که بر اساس آخرين نظريه سازمان ملل 90 درصد بروز اين مسئله ساخته و پرداخته خود بشر ميباشد. اين مسئله علاوه بر افزايش درجه حرارت، آلودگي آب و هوا و مسائل زيست محيطي را نيز به همراه دارد. مهمتر از همه ايجاد شکاف لايه ازون در اثر پديده مذکور است. اين لايه از ورود اشعه خطرناکي همچون اشعه ماورا بنفش خورشيد به جو زمين جلوگيري ميکند. تعدادي از گازهاي گلخانهاي به طور طبيعي در اتمسفر وجود دارند، در حاليكه بقيه گازها از فعاليت انساني حاصل ميشوند. برخي از دانشمندان معتقدند كه با افزايش كارخانه ها و فعاليت هاي صنعتي و استفاده بيش از حد از سوخت هاي فسيلي، افزايش استفاده از وسايل نقليه، از بين رفتن جنگل ها و مراتع ميزان گازهاي گلخانه اي چون دي اکسيدکربن افرايش يافته است كه اين امر ميتواند موجب گرم شدن زمين شود]1[.
1-1-تاريخچه انتشار دي اکسيدکربن
اولين اندازه گيري دقيق و قابل اطمينان از تراکم جوي دي اکسيدکربن در سال 1957 و بوسيله کيلينگ در هاوايي انجام شد. اندازه گيري هاي مشابه نشان داد که تراکم جوي دي اکسيدکربن در شروع قرن نوزدهم در حدودppm 280 بوده است. اين ميزان معمولا به صورت مبنايي براي مقايسه سطح امروزي مورد استفاده قرار مي گيرد. بر اين اساس ميزان تراکم دي اکسيدکربن در سال 1990 برابر ppm 355 بوده است که بيش از 25 درصد افزايش را نسبت به سطح تراکم پيش از انقلاب صنعتي نشان ميدهد. محاسبات حاکي از آنست که حجم فعلي دي اکسيدکربن در جو حدود ppm 365 ميباشد و احتمالا تا پايان قرن بيست و يکم بهppm 400 خواهد رسيد. در صورت افزايش به همين منوال حدود سال هاي 2040 غلظت دي اکسيدکربن به دو برابر مقدار فعلي خواهد رسيد و در نتيجه درجه حرارت کره زمين به طور متوسط دو درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت]2[.
1-2-اثرات زيست محيطي دي اکسيدکربن
دانشمندان بر اين باورند که اگر روند توليد گازهاي گلخانه اي همچنان رو به افزايش باشد در آن صورت آهنگ پديده ي گرمايش زمين سريع تر خواهد شد و طي پنجاه سال آينده اين افزايش دما به 3 الي 5 درجه سانتيگراد خواهد رسيد. حتي اگر ما از همين امروز توليد گازهاي گلخانه اي را متوقف کنيم، اين افزايش دما طي بيست سال آينده به يک درجه سانتيگراد خواهد رسيد. هرچند اين مقدار افزايش دما چندان زياد به نظر نمي رسد، اما در عوض مي تواند موجب تغييرات شديد در وضعيت پديده هاي جوي و ميزان بارندگي ها شود و تاثيرات ويرانگر بر جاي بگذارد.
در شرايط فعلي سهم سرانه توليد اين گاز در آمريکا 22 ،آلمان 10 و آفريقا يک تن بوده و کشور آمريکا سهم بسزايي در توليد گازهاي خطرناک گلخانه اي، آلودگي هوا و گرم شدن زمين دارد به طوريکه تنها گاز دي اکسيدکربن توليد شده توسط اين کشور سالانه حدود 6 ميليارد تن و آلمان و اسپانيا به ترتيب 878 و 15 ميليون تن مي باشد]3[.
مطالعات نشان مي دهد كه دي اکسيدکربن حدود % 75-80 گازهاي گلخانه اي در ايران را شامل مي شود. براساس گزارش جديد آژانس بين‌المللي انرژي، جايگاه ايران در ميان كشورهاي جهان از نظر ميزان انتشار دي‌اكسيدكربن ناشي از احتراق سوخت، از رتبه 13 در 2 سال قبل از اين گزارش به رتبه دهم ارتقا يافته است و اكنون ايران با انتشار سالانه بيش از 600 ميليون تن گاز گلخانه‌اي در ميان كشورهاي در حال توسعه در جايگاه چهارم قرار دارد. در طول عصر يخبندان گذشته غلظت گاز كربنيك در اتمسفر ppm 180 بوده كه باعث يخبندان كره زمين شده است. بعد از عقب نشيني يخها و قبل از عصر جديد ميزان آن براحتي به ppm 280 رسيده است. در يك و نيم قرن گذشته ما مقدار آنرا بهppm 381 رسانده و شاهد اثرات آن هستيم. 19 سال از 20 سال گرمترين سالهاي كره زمين، از سال 1980 به بعد بوده است. بطور تقريب، نصف کربن اضافي توليد شده در آب اقيانوس ها زنداني و يا حل ميگردد يا اينکه جذب درختان و گياهان ميشود، اما نصف ديگر هر ساله بر تراکم موجود کربن در جو زمين افزوده ميشود]1[.
دانشمندان اقليم شناس پيش بيني ميکنند، در صورتيکه نحوه زندگي خود را تغيير ندهيم و مدل مصرفي خود را کماکان حفظ نمائيم، طي دويست سال آينده تراکم گاز کربنيک در جو زمين دو برابر خواهد شد. دو برابر شدن تراکم اين گاز در جو زمين ميتواند بطور متوسط گرماي کلي کره زمين را بين حداقل 2 تا حداکثر 5 درجه سانتيگراد افزايش دهد. گرمايش زمين به ميزان چند درجه ميتواند فاجعه هاي بزرگي را در محيط زيست ببار آورد.
در صورتيکه از هم اکنون اقدام نکنيم، در سال 2100، سطح اقيانوسها بيش از 30 سانتيمتر افزايش يافته واين امر باعث تخريب محيط زندگاني صدها ميليون انسان ميشود که در حاشيه درياها و اقيانوسها زندگي ميکنند. جزاير بسياري در اقيانوس هند و آرام به زير آب رفته و ناپديد ميشوند. همچنين ممکن است که کوه هاي بزرگ يخ بيش از صدها کيلومتر مکعب از قاره هاي يخ زده قطب شمال و جنوب جدا گردند. اين کوه هاي عظيم يخي ميتوانند افزايش چندين متري سطح آبهاي اقيانوسها را موجب شده و نقشه زمين را بطور کلي تغيير دهند.
با گرمايش زمين، توزيع جغرافيايي باران نيز تغيير کرده و اين امر موجب آسيب پذيري سيستمهاي کشاورزي، خصوصا در کشورهاي جنوب ميگردد. در اين حالت، امنيت سيستم توليد خوراک و مواد غذايي دچار وقفه شده، امراضي همچون مالاريا، تب زرد و وبا بيش از پيش مناطق گرم شده را تهديد خواهند کرد. آژانس بين المللي انرژي AIE، توليد جهاني گاز کربنيک را در سال 2007، بيست و نه ميليارد تن بر آورد کرده است. بر اساس گزارش اين آژانس، ده کشور جهان بيشترين مقدار توليد گاز کربنيک را باعث ميشوند]4[.
اين ده کشور که به ترتيب عبارتند از : چين، آمريکا، روسيه، هند، ژاپن، آلمان، کانادا، انگلستان، کره جنوبي و ايران، هرساله و جمعاً 8/18ميليارد تن گاز کربنيک توليد نموده و بعنوان مقصران اصلي گرمايش کره زمين شناخته شده اند.
به همان سرعتي كه گرم شدن جهان سطح اقيانوسها را تغيير داده و يخ ها را ذوب ميكند، بر روي خشکي

پاسخی بگذارید

بستن منو