دانلود پایان نامه

چکیده:
یک روندپردازش دقیق، بی نقص، مناسب و قابل قبول، به اطلاعاتی مناسب از جمله اطلاعات بدست آمده از چاه (مانند چکشات1 و پروفایل لرزه ای قائم2) ونقشه های شناسایی نیاز دارد. برای تهیه آنها تقریباً به تمامی منابع موجود رجوع شد و یکپارچه سازیهای لازم با راهنمایی اساتید صورت گرفت.از طرف دیگر، اطلاعات ضروری برای تفسیر قابل قبول، شامل مقاطع لرزه ای قابل قبول و مدل سرعت مناسب و نیز دقیق می شود.مطالعه حاضردر جهت تهیه ی مدل سرعت دقیق تر با بهره گیری از در کنار هم قرار دادن همه ی اطلاعات موجود، می باشد.اهمیت مدل سرعت در اکتشاف نفت و تفسیرداده های لرزه ای به کاربردهای مدل سرعت در صنعت باز میگردد. به عنوان مثال یک مفسر بعد از تفسیر یک منطقه کوچک که ممکن است روزها به طول بینجامد، برای اینکه بتواند از صحت و سقم تفسیر انجام شده را در یک زمان بسیار کوتاه اطمینان حاصل نماید، از مدل سرعت استفاده می کند. همچنین در تمامی طول مدت تفسیر با ملاحظه مدل سرعت قابل اعتماد، می تواند از سرعتهایی در هر نقطه برای تفسیر استفاده کند که بیشترین همخوانی را با محیطهای مرتبط اطراف منطقه ی تفسیر دارد.لذا در صورت فقدان مدل سرعت،مراحل تفسیر کندتر و با دقت کمتری صورت می گیرد و تفسیر به طور اجتناب ناپذیری با ابهام و مفروضات اثبات نشده ای پیش می رود. از طرفی اگر مدل سرعت اشتباه باشد، تفسیر و تشخیص ساختمانها به طور کاملاً واضحی اشتباه از کار در آمده و نمی تواند مبنای کارهای تکمیلی بعدی قرار بگیرد.
در ادامه طی مراحلی که در زیر به آن اشاره می شود، به پردازش داده های ناحیه ی خلیج فارس پرداخته می شود. ابتدا دورنمایی از کلیّات مراحل تهیه اطلاعات اولیه برای ساخت مدل سرعت منطقه ای،ارائه می شود.سپس چاه های موجود و پراکندگی میدانها و کیفیت داده ها، شناسایی و بررسی خواهد شد. برای این کار، داده های لرزه ای جمع آوری شدند و تصحیحات لازم بر آنها اعمال گردید. مقدار سرعت لرزه ای در نقاط مختلف عمق و سطح به اطلاعات افزوده شدند تا مدل سرعت بتواند حاوی اطلاعات تکمیلی نیز باشد ودر صورت نیاز مفسر بتواند به سهولت به آن مراجعه و استناد نماید. این اطلاعات پراکنده و با حجم زیاد در کل ناحیه ی خلیج فارس شامل چاه، داده های لرزه ای، تفسیرها وچکشاتها می باشند. با این حال، مشاهده گردید که اطلاعات مذکور، جامع و کامل نبوده و همچنین اطلاعات با هم تلفیق نشده اند.در نهایت با بالا بردن دقت محلی در عین حفظ جامعیت، به منظور ارائه ی مدل محلی در جاهای مورد نیاز و با پرکردن فضاهای نبود اطلاعاتی با استفاده از بالابردن دقت، به تهیه مدل سرعت در هر افق در کل ناحیه پرداخته شده و مناطق امیدبخش احتمالی مشخص شدند.
فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه 1
1-1 مقدمه 2
1-2 جایگاه مدل سرعت در علم ژئوفیزیک 2
1-3 تاریخچه بحث 3
1-4 ساختار پایان نامه 4
فصل 2: ضرورت تهیه مدل سرعت ناحیه ای 5
2-1 مقدمه 6
2-2 اهمیت مدل سرعت ناحیه ای 6
فصل 3: چینه شناسی خلیج فارس 11
3-1 مقدمه 12
3-2 سازند کژدمی 12
3-3 سازند پاپده 14
3-4 سازند ایلام 15
3-5 سازند گورپی 16
3-6 سازند سروک 18
فصل 4: تهیه مدل سرعت 21
4-1 مراحل تهیه مدل سرعت 22
4-2 مختصات چاه 27
4-3 اطلاعات ژئوفیزیکی 28
4-3-1 تفسیر لرزه ای زمانی 28
4-3-2 سرعت های برانبارش 29
4-4 چالشهای اساسی در تهیه مدل سرعت 30
4-4-1 کنترل صحت اطلاعات 30
4-4-2 اصلاح و ویرایش در حجم بالا 30
4-5 تحلیل اطلاعات 31
4-5-1 نحوه منطقه بندی 31
4-5-2 کنترل صحت اطلاعات 33
4-5-3 تحلیل نمودار سرعت ـ زمان 40
4-6 تحلیل نهایی چکشات ها و پروفایل های لرزه ای قائم 42
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 53
5-1 نتیجه گیری 54
5-2 پیشنهادات 55
مراجع 56
فصل 1:
مقدمه
1-1-
1-1- مقدمه
در برداشت‌هاي ژئوفيزيكي از جمله روش لرزه نگاری، مي‌بايست بعضي از جنبه‌هاي ساختار دروني زمين را بر اساس اندازه‌گيري‌هاي انجام شده در سطح (يا نزديك به سطح)، استنتاج كرد. این موضوع، روش معكوس نام دارد. روش‌های معكوس ابهام يا عدم وجود پاسخ منحصر به فرد در نتيجه‌گيري را به همراه خواهند داشت، در حالي كه روش‌هاي مستقيم به صورت تئوري پاسخ مبهمي به دنبال ندارند.
1-2- جایگاه مدل سرعت در علم ژئو فیزیک
با وجود اینكه عدم قطعیت موجود در تفسير ژئوفيزيكي را اغلب با انجام اندازه‌گيري‌هاي متعدد (و در بعضي موارد اندازه‌گيري‌هاي متفاوت) تا حد قابل قبولي مي‌توان كاهش داد، اما مشكل ابهام را نمي‌توان به طور كامل برطرف نمود. مشكل كلي آن است كه تفاوت‌هاي عمده‌ ناشي از وضعيت حقيقي ساختارهاي زمين‌شناسي زيرسطحي منجر به تفاوت‌هاي بدون اهميت و كوچك و غيرقابل اندازه‌گيري در كميت‌هاي اندازه‌گيري شده‌ حين يك برداشت ژئوفيزيكي مي‌شود. اين محدوديت اساسي از اين حقيقت اجتناب‌ناپذير نشأت مي‌گيرد كه برداشت‌هاي ژئوفيزيكي تلاش به حل روش معكوس مي‌كنند. علاه بر این، كميت‌هايي كه به صورت تجربي به دست مي‌آيند، به طور دقيق تعيين نمي‌شوند و خطاهاي آزمايش به ميزان ترديد و عدم دقت موجود (ناشي از كامل نبودن داده‌هاي ميدان و ابهام مرتبط با روش معكوس) مي‌افزايد. به طور كلي، از آنجا که نمي‌توان يك راه‌حل منحصر به فرد را از

پاسخی بگذارید

بستن منو