دانلود پایان نامه درمورد کلان شهر تهران، دانشگاه تهران، استان هرمزگان، بافت فرسوده

دانلود پایان نامه

(1374)، مجموعه فرهنگي- آموزشي جوانان( خانه جوان)، دانشگاه شهيد بهشتي.
66- نوبهار، رضا (1377)، زمينه جرم شناي، تهران: انتشارات گنج دانش.
67- وليدي، محمد صالح(1359)، بررسي عوامل جرم در استان کرمان، تهران: رساله دکتري دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
68- موسوي، سيد يعقوب (1380)، زمينه هاي کاهش همبستگي هاي اجتماعي در کلان شهر تهران، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران، دفتر مطالعات و پژوهش هاي راهبردي.
69- مطالعات مربوط به طرح جامع بندرعباس، انجام شده به درخواست اداره کل مسکن و شهرسازي استان هرمزگان.
70- اطلاعات معماري نويفرت
71- طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر بندرعباس، مهندسان مشاور نقش پيراوش.

منابع لاتين:
72- Ashton, John (1988), Healthy cities consepts and visions, university of Liverpool.
73- Atlas, Randall (1986), crime prevention through Bilding code, Journal of Security Administration, Vol.9.
74- Atlas, Randall (1989), Building design can provide defensible space, Access control, Atlas safety & security Design.
75- Atlas, Randall (1994), Enviromental Barriers to crime, Atlas safety& security Design.
76- Atlas Randall (1999), Designing against terror: sit securityplanning and design criteria, Architectural Graphic standard, Atlas safety & security Design.
77- Atlas, Randall(1999), Environmental design that prevents crime, the construction specify, Atlas safety & security Design.
78- Brown Laure (2000), Geography of crime, university of Wollongog, school of Geoscinces, from the world wide. Web:http://geos242.com.
79- Carmon, Matthew, Heath Tim, oc, taner and tiesdell steven (2003), public places urban spaces, Architectural press, New yourk, Paris.
80- Duhl, Leonard (1986), The Healthy city its Function and is Future Health promation, oxford university press, vol.2. No2.
81- Gizwski, peter- Homer. Dixon, Thomas, urbanGrowh and violence: will the future Resmble the past? www.libary. Utoronto. Ca/psc/eps/urban 2.htm.
82- Lioyd, D (1977), The ldea of law, penguin Books.
83- Newman, Oscar (1996), creating Defensible space, Us. Department of Housing and Urban Development, office of policy Development and Research.
84- Patel, Rajeer(1997), Urban violence: An Overview, A city for all, edited by Jo BealZed Books Ltd London & Newgersey.
85- Robinson, matthew (1996), the theoretical of CPTED 25 year of Responses to C. Ray Jeffry, edited by: William laufer and Freda adler, Appalachian state university Department of political sciene and criminal Justice.
86- Sherman, Barrie(1988), Cities fit to live in (themes of variations, edited by Derek Jones, CHANNEL four TELEVISION.
87- Vedera, Meenu (1997), Violent Homes in Violent cities, A city for all, edited by: Jo Beall, Zed Book Ltd.
88- Wekerle and whitzman (1955), safe cities (guidelines for planning Design, and management, Van Nostard Reinhold.
89- Whit. R (1998) Public Spaces and Communty Crime prevention university of Melbom.

1 http://hesam-law.blogfa.com/post-25.aspx
2 Culture
3 thang
4 edure,education
5 Social hertage
6 Mass Culture
7 Partisan Review
8 Folk Culture
9 Acculturation
10 فيلسوف آلماني تبار آمريکايي، متولد 1898
11 Subcultures
12 Clinard and Meier
13 Violent Person Crime
14 Property Offence
15 Political Crimes
16 Body, G
17 Davies .L
18 Social Disorder
19 Normarive Disorder
20 Scial Anomie
21 http://www./Durkeim Anomie
22 Lacassagne
23 Unlimited Aspriation
24 Merton
25 Walter Miller
26 به نقل از : Durkheim, Emile (1951): Suicide: ” A study in sociology”. New York: The Free press
2 William Godwin
28 Constantine Pecquer
29 Provdohon
30 Ducpetiaux

پاسخی بگذارید

بستن منو