پایان نامه با کلید واژگان سبک هویت، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی

دانلود پایان نامه

ش دارد یا نه؟
4-8-26-3- ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
086/9
155/0
1/342
028/0

313/0
722/6
605/5
001/0
001/0
313/0
098/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیرکمال و تعهد حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای انسجام اجتماعی است اما متغیر کمال و تعهد برای انسجام اجتماعی پیش بینی کننده نبود.

4-8-27-محاسبه بیستموهفتم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،تعهد،پذیرش اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی پذیرش اجتماعی است یا نه؟
4-8-27-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
853/20
178/0
146/1
042/0

278/0
189/18
233/4-
001/0
001/0
287/0
770/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟
96-8-27-2 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
541/68
764/0
582/1
058/0-

609/0
318/43
132/13
001/0
001/0
609/0
370/0

*در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3–آیا کمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و پذیرش اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-27-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
891/10
108/0
153/1
024/0

296/0
940/0
519/4
001/0
001/0
296/0

374/0

087/0

140/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت هنجاری
540/15
094/0
148/0-
717/1
024/0
041

259/0
232/0
085/9
019/4
600/3-

001/0
001/0
011/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر کمال و تعهد حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای پذیرش اجتماعی است و همچنین متغیرکمال و تعهد برای پذیرش اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آن جا شرط چهارم(b1b3) در این مولفهبرقرار نشد(374/0278/0) میتوان گفت که امکان نقش تعدیلگر برای تفکر انتقادی میرود.

4-8-28-محاسبه بیستموهشتم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،تعهد،مشارکت اجتماعی)
– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی مشارکت اجتماعی است یا نه؟
4-8-28-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
801/13
143/0
519/1
056/0

145/0
085/9
546/2
100/0
011/0
145/0
021/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده مشارکت اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟
4-8-28-2 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
541/68
764/0
582/1
058/0-

609/0
318/43
132/13
001/0
001/0
609/0
370/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3–آیا کمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و مشارکت اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-28-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
063/9
179/0
559/1
032/0

304/0
813/5
548/5
001/0
001/0
304/0

367/0

092/0

134/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت هنجاری
506/2
200/0
205/0
296/2
032/0
054/0

341/0
208/0
092/1
259/6
822/3
001/0
001/0
011/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر کمال و تعهد حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای مشارکت اجتماعی است و همچنین متغیرکمال و تعهد برای مشارکت اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آن جا شرط چهارم(b1b3) در این مولفهبرقرار نشد(367/0145/0) میتوان گفت که امکان نقش تعدیلگر برای تفکر انتقادی میرود.
4-8-29-محاسبه بیستمونهم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،تعهد،انطباق اجتما
عی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی انطباق اجتماعی است یا نه؟
4-8-29-1 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
316/11
094/0
263/1
047/0

328/0
333/11
006/2
100/0
046/0
328/0
016/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده انطباق اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟

4-8-29-2 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
541/68
764/0
582/1
058/0-

609/0
318/43
132/13
001/0
001/0
609/0
370/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3–آیا کمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و انطباق اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-29-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
206/11
116/0
334/1
027/0

260/0
399/8
243/4
001/0
001/0
260/0

194/0

068/0

086/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت هنجاری
378/8
118/0
101/0
831/1
027/0
045/0

265/0
136/0
576/4
357/4
235/2
001/0
001/0
026/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر کمال و تعهد حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای انطباق اجتماعی است و همچنین متغیرکمال و تعهد برای انطباق اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (194/0<328/0). بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(تعهد) تایید شد
4-8-30-محاسبه سیام:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،تعهد،شکوفایی اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی شکوفایی اجتماعی است یا نه؟
104-8-30-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
337/18
108/0-
333/1
0490

162/0
768/13
177/2-
001/0
031/0
162/0
026/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده شکوفایی اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟

4-8-30-2 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
541/68
764/0
582/1
058/0-

609/0
318/43
132/13
001/0
001/0
609/0
370/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و شکوفایی اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-30-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد
t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
249/12
067/0
244/1
026/0

193/0
844/9
601/2
001/0
001/0
193/0
037/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر کمال و تعهد حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای شکوفایی اجتماعی است اما متغیر کمال و تعهد برای شکوفایی اجتماعی پیش بینی کننده نبود.
4-9- فرضیهسوم: بین سبک هویت سردرگم/اجتنابی و مولفههای سلامت اجتماعی مولفههای تفکر انتقادی نقش واسطهای دارد. (ضمن بررسی فرض اول: سبک هویت سردرگم/اجتننابی پیشبینی کنندهی سلامت اجتماعی و تفکر انتقادی است.)
4-9-31-محاسبه سیو یکم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتسردرگم،خلاقیت،انسجام اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی انسجام اجتماعی است یا نه؟
4-9-31-1- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
473/21
143/0-
440/1
042/0

202/0-
915/14
412/3-
001/0
001/0
202/0-
041/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-9-31-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان
R
R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
459/31
297/-0
573/2
075/0

250/0-
226/12
978/3
001/0
001/0
250/0-
062/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده خلاقیت است .

3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و انسجام اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-9-31-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
923/9
162/0
713/1
041/0

255/0
792/5
955/3
001/0
001/0
255/0-

341/0-

065/0

116/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
438/14
041/0
176/0-
087/2
041/0
049/0

313/0
234/0-
918/6
831/4
604/3-

001/0
001/0
011/0

* با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیشبینیکننده ای برای انسجام اجتماعی است و همچنین متغیرخلاقیت برای انسجام اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (341/0-<202/0-) بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(خلاقیت) تایید شد. 4-9-32-محاسبهسیودو:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتسردرگم ،خلاقیت،پذیرش اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی پذیرش اجتماعی است یا نه؟
4-9-32-1جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
271/20
124/0-
317/1
039/0

217/0-
390/19
217/3-
001/0
001/0
217/0-
047/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده پذیرش اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-9-32-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R
R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
459/31
297/-0
573/2
075/0

250/0-
226/12
978/3
001/0
001/0
250/0-
062/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت

پاسخی بگذارید

بستن منو