دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عصاره هیدروالکلی، گروه کنترل، استفاده از اینترنت، تستوسترون

دانلود پایان نامه

ایجاد عقیمی نسبی موش های صحرایی نر بود، بنابراین از دوز 5mg/kg استفاده شد. و برای بررسی مقایسه ای اثر عصاره سنجد از یک دوز بالاتر بوسولفان برای ایجاد تخریب زیاد سلول های اسپرماتوژنیک دوز 15mg/kgبوسولفان استفاده شد. با توجه به محاسبه فوق، برای دادن 5mg دارو، نیاز به تزریق 2ml/kg از محلول حاوی دارو بود. بنابراین برای موشهای با وزن 250gr نیم سی سی از محلول فوق، استفاده شد. و همچنین برای دادن 15mg دارو، نیاز به تزریق 6ml/kg از محلول حاوی دارو بود. به همین دلیل موشهای وزن 250gr یک و نیم سی سی از محلول فوق را دریافت نمودند.
2-3-2 روش دادن دارو:
به موش های گروه آزمایش تجربی 4-5-6-7 فقط یک دوز دارو به صورت داخل صفاقی(Ip) ، با رعایت اصول اخلاقی و به صورت استریل، داده شد. گروه های شم و کنترل حقیقی بوسولفان دریافت نکردند.
2-4 روش دادن تابش اشعه Wi-Fi:
2-4-1 دستگاه های استفاده شده جهت دادن تابش:
الف) دستگاه دوزیمتر :
دستگاه EMF(Electro Magnetic Field) یا دوزیمتر استفاده شده در این آزمایش از شرکت Holaday ومدل HI-3604 بود. از این دستگاه برای اندازه گیری و ثبت میدان های الکتریکی و مغناطیسی محیط استفاده شد.
ب) مودم Wi-Fi :
برای انجام این آزمایش از مودم وایمکس رومیزی ایرانسل(مودم داخلی با امکانات Wi-Fi) مدل WIXFMM-130 استفاده شد. وایمکس سیستم دیجیتال ارتباط بی سیم است که با استفاده از منطقه بسیار وسیع تحت پوشش دکل های وایمکس، کل شهر و شهرک های صنعتی و مناطق راهبردی را پوشش می دهد و اینترنت پر سرعت را برای سازمان ها و موسسات و شرکت های تجاری و همچنین منازل مسکونی و کلیه افراد در هر نقطه ای از مکان های تحت پوشش فراهم می آورد.
ج)لپ تاپ:
در این آزمایش از یک دستگاه لپ تاپ ASUS مدل N43J استفاده شد . از لپ تاپ برای استفاده از اینترنت و دانلود هنگام تابش اشعه Wi-Fi استفاده شد.
2-4-2 طرز چیدمان موش ها جهت دریافت اشعه Wi-Fi:
قبل از چیدمان موش ها بایستی میزان امواج الکتریکی و مغناطیسی محیط توسط دستگاه دوزیمتر ثبت شود که چون این آزمایش در مرکز حیوانات آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی شیراز انجام می شد دستگاه به مرکز منتقل وامواج به قرار زیر ثبت گردید:
Background محیط قبل از روشن کردن مودم وایمکس و لپ تاپ:
میدان مغناطیسی : 14mA/m و میدان الکتریکی: 0.5V/m
لپ تاپ روشن، مودم خاموش:
میدان مغناطیسی: 15mA/m و میدان الکتریکی: 10V/m
لپ تاپ روشن بدون دانلود واستفاده از اینترنت، مودم روشن:
میدان مغناطیسی: 19mA/m و میدان الکتریکی: 11.5V/m
لپ تاپ روشن هنگام دانلود، مودم روشن:
میدان مغناطیسی: 67mA/m و میدان الکتریکی: 17.4V/m
چون امواج به صورت کروی در محط پخش می شوند، دستگاه مودم را در مرکز قرار داده و موشها را داخل مقید کننده گذاشته و به صورت دایره وار دور مودم چیده شد وچون 2 گروه را باید تابش می دادیم (گروه 8و9) یک گروه در زیر وگروه دیگر روی آن قرار داده شد، همانطور که در شکل می بینید وچون مدت تابش 4 ساعت در روز بود بس از گذشت 2 ساعت گروه ها جا به جا کردیم تا به طور مساوی امواج را دریافت کنند. (شکل 2-5)

شکل 2-5: طرز چیدمان موش ها داخل مقید کننده در اطراف مودم Wi-Fi
2-5 روش بی هوش کردن حیوان:
در روز 50(48 روز بعد از دادن عصاره وتابش Wi-Fi و 49 روز پس از دادن بوسولفان)، ابتدا موش ها به وسیله ترازوی دیجیتالی، وزن شدند و سپس به طریق زیر تحت عمل بی هوشی قرار گرفتند:
در یک ظرف شیشه ای دهان گشاد در پوش دار، مقداری پنبه تمیز ریخته شد و به پنبه ها، 3-4 سی سی اتر اضافه گردید. سپس هر موش به طور انفرادی داخل شیشه قرار گرفت و درب شیشه پوشانده شد. پس از بیهوشی، موش ها به طریق زیر تشریح و ارگان های لازم برداشته شد لازم به ذکر است که در تمام مدت تشریح، عمل بیهوشی بوسیله یک پنبه آغشته به اتر کنترل می شد.

2-6 روش جمع آوری اسپرم و خون گیری:
هر موش پس از بیهوشی، روی یک تخته که از قبل بدین منظور تعبیه شده بود ثابت گردید. به منظور تهیه سرم جهت آزمایشات هورمونی (تستوسترون) با سرنگ 2 سی سی، مقدار 2 سی سی خون از قلب حیوان گرفته و درشیشه کلات ریخته شد (شیشه ها از قبل برچسب زده و شماره گذاری شده بود). بعد از آن ناحیه شکم به وسیله پنبه الکل ضد عفونی گردید. سپس یک برش عمودی (Vertical) در خط وسط پوست شکم داده شد. و با قیچی، عضلات جدار شکم را باز کرده تا حفره شکمی در معرض دید قرار گیرد.(شکل 2-6) به منظور تهیه اسپرم، یک سانتی متر انتهای مجرای دفران چپ را جدا کرده در محلول HBSS(Hank,s Balanced Salt Solution) قرار داده شد و در نهایت بافت بیضه چپ به منظور مطالعه بافت شناسی برداشته و داخل فرمالین 10% قرار داده شد.

شکل 2-6: تشریح موش صحرایی

2-6-1 روش تهیه اسمیر:
پس از گذشت 5 دقیقه و خروج اسپرم ها از مجرای دفران، با استفاده از سمپلر، یک قطره از محلول HBSS که حاوی اسپرم بود بر روی لام گذاشته و بالبه لام دیگر با زاویه 45 درجه روی آن کشیده شد سپس اسلاید ها در هوای اتاق خشک شدند.
2-6-2 طرز تهیه محلول HBSS :
برای تهیه 500 سی سی محلول HBSS، مواد زیر با دوز های مشخص شده استفاده شد.
Cacl2.2H2o: 92/5mg
Kcl: 200mg
KH2PO4: 30mg
Mgso4.7H2o: 100mg
Nacl: 4g
NaHco3: 175mg
Dextrose: 550mg
Distilled water: 500cc
2-6-3 روش استخراج سرم:
لوله های کلات حاوی خون، داخل دستگاه سانتریفیوژ قرار داده و به مدت 10 دقیقه با دور200G در دقیقه سانتریفوژ شدند. سپس توسط سمپلر، سرم جدا شده خون را برداشته و در لوله های اپندورف ریخته شد. سرم ها تا زمان انجام آزمایشات هورمون
ی در حالت فریز (دمای 20- درجه سانتیگراد ) نگهداری شدند.

2-7 روش اندازه گیری هورمون تستوسترون:
این اندازه گیری توسط دستگاه Elecsysمدل 2010 انجام شد. پس از جدا سازی سرم آنهه را در cup های مخصوص دستگاه ریخته و نتایج توسط دستگاه خوانده شد.
2-8 پاساژ (Passage) یا گردش بافتی ( Processing)
از بافت بیضه چپ، طی مراحل زیر اسلاید تهیه شد:
الف) مرحله تثبیت: بافت های فوق در فرمالین 10% فیکس شد و با فاصله 2، 4، 8، 12، 24، 48 ساعت از نقطه شروع، فرمالین آنها تعویض شد. مقدار فرمالین استفاده شده برای هر ظرف 50 برابر حجم بافت بود.
ب) مرحله آب گیری (Dehydration): این عمل با الکل های 70، 80، 96 وسه ظرف الکل 100درصد، هر کدام به مدت 2 ساعت انجام شد.
پ) مرحله الکل گیری و شفاف کردن(Clearing): برای این منظور از دو ظرف گزیلل-زیلول)، هر کدام به مدت یک ساعت استفاده شد تا گزیلل-زیلول جانشین الکل شود. شایان ذکر است که دو مرحله اخیر توسط دستگاه اتوتکنیکون لایکا (LEICA TP 1010) به طور اتوماتیک انجام شد.
ت) مرحله جایگزینی: بافت ها در دو ظرف پارافین مذاب با درجه حرارت 65 درجه سانتی گراد و با حجمی معادل 50 برابر حجم نمونه بافتی، قرار داده شده تا پارافین جایگزین گزیلل =زیلول شود مدت زمان در نظر گرفته شده برای هر ظرف 2 ساعت بود.
ث) مرحله قالب گیری: ابتدا یک لایه نازک از پارافین مذاب بر روی شیشه و قالب های روی آن چسبانده شد، سپس قالب ها را با پارافین مذاب پر کرده و بافت ها را در داخل آنها قرار داده شد پس از سرد شدن در دمای اتاق، بلوک ها را از قالب ها جدا کرده و در سرد خانه یخچال نگهداری شدند.
ج) برش بافتی یا مقطع گیری: برای این منظور از میکروتوم لایکا استفاده شد و برش های 5 میکرونی از بافت تهیه شد.
چ)مرحله رنگ آمیزی: در این مطالعه از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین،(H&E ) استفاده شد.
2-9 شمارش اسپرم:
برای شمارش اسپرم ابتدا یک سانتیمتر انتهایی مجران دفران را جدا کرده و در 5/2 سی سی محلول HBSS با حرارت 37 درجه سانتی گراد قرار داده شد سپس به روش Jennifer (51)، یک قطره از محلول فوق را روی لام نئوبار ریخته و پس از قرار دادن لامل روی آن از خانه های شماره، 9،7،3،1(خانه های مربوط به شمارش گلبول سفید) جهت شمارش اسپرم استفاده شد. پس از شمارش، میانگین اعداد حاصل از خانه های مزبور محاسبه گردید. به منظور محاسبه تعداد اسپرم موجود در یک میلی لیتر محلول HBSS، میانگین به دست آمده در ضرایب زیر ضرب گردید:
با توجه به اینکه عمق لام نئوبار 0.1 میلی لیتر می باشد جهت محاسبه تعداد اسپرم در یک میلی لیتر مکعب، میانگین تعداد اسپرم در عدد 10 ضرب شد. همچنین جهت محاسبه تعداد اسپرم در واحد میلی لیتر، تعداد اسپرم به دست آمده در یک میلی متر مکعب در عدد 1000 ضرب گردید. با توجه به اینکه مجرای دفران در 5/2 سی سی (فاکتور رقت) محلول HBSS قرار داده شده بود عدد حاصله در عدد 5/2 ضرب گردید.
2-10 روش رنگ آمیزی اسمیر های تهیه شده از اسپرم:
اسمیر های تهیه شده توسط رنگ ائوزین، رنگ آمیزی شدند.

2-11 مواد و وسایل
جدول 2-1: لیست وسایل مصرفی
شماره
نام وسایل
شرکت سازنده
کشور
1
لامل
M.MG
آلمان
2
لام
Menzel
آلمان
3
آپندروف 5/1
گروه صنعتی حقیقت
ایران
4
دستکش جراحی
سوپا
ایران
5
سرنگ 2cc
سوپا
ایران
6
سرنگ 5cc
سوپا
ایران
7
ماسک سه لایه یکبار مصرف
آرمان ماسک
ایران
8
گاز

ایران
9
پنبه

ایران
10
برچسب

ایران
11
دستکش یکبار مصرف

ایران
12
سرم فیزیولوژی
داروسازی شهید قاضی
ایران

جدول 2-2: لیست مواد مصرفی
کشور
شرکت سازنده
نام مواد
شماره
آلمان
Merck
اسید سیتریک
1
آلمان
Merck
الکل متانول مطلق
2
آلمان
Merck
الکل اتانول مطلق
3
آلمان
Merck
فرمالین 10%
4
آلمان
Merck
گلیسیرین
5
آلمان
Merck
هماتوکسیلین
6
آلمان
Merck
گزیلل
7
آلمان
Merck
پارافین
8
آلمان
زیگما
بوسولفان
9
ایران
پارسیان
الکل 96 درجه
10
انگلستان
BDH
ائوزین
11
ایران
لانه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
موش صحرایی نر
12
ایران
از درختان استان خراسان
میوه سنجد
13

جدول 2-3: لیست ابزارها و دستگاه های مورد استفاده
کشور
نام شرکت سازنده
نام دستگاه
شماره
آلمان
فاکسل
ست جراحی
1
ایران

دستگاه عصاره گیری
2
ایران

دستگاه سانتریفیوژ
3
ژاپن
Niko
میکروسکوپ نوری E200
4
ژاپن
Sony
CCDcamera
5
آلمان
Spo51
ترازو دیجیتالی
6
ایران

سمپلر
7
ایران

بشر مدرج
8
ایران

پیپت
9
سوئد
Heraeus
دستگاه آب گرم (Water Bath)
10
آلمان
Leica 820
میکروتوم Leica
11
آلمان
Profile-c
تیغه میکروتوم Leica
12
آلمان
Zeis
میکروسکوپ نوری
13
ایران

لوله کلات
14
آلمان

نیدل گاواژ
15
چین
هووایی
مودم Wi-Fi
16
چین
ایسوس
لپ تاپ
17

فصل سوم
یافتههای پژوهش

یافتههای پژوهش
در این فصل، نتایج تحلیلهای آماری مربوط به آزمایشات انجام شده آورده شده است. دادهها با استفاده از آمارههای توصیفی میانگین، انحراف استاندارد، نمودار میلهای و آمارههای استنباطی t مستقل،
t همبسته و تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) به همراه آزمون پیگیری LSD مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. همچنین لازم به ذکر است که در کلیه تحلیلها مرز استنتاج آماری در سطح معناداری 05/0P در نظر گرفته شده است.
3-1- یافتههای مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرمها
جهت بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرمها از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) به همراه آزمون پیگیری LSD استفاده شد. در جدول 3-1 میانگین و خطای معیار میانگین () تعداد اسپرمها در گروههای مختلف ارائه شده است. نتایج نشان میدهند که بین میانگین تعداد اسپرمها در گروههای شاهد، تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده میگردد. همچنین نتایج نشان میدهند که بین گروه تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد) با گروههای تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده میگردد.

جـدول 3-1: میانگین و خطای معیار میانگین () تعداد اسپرمها (میلیون بر میلیلیتر) در گروههای مختلف
خطای معیار میانگین±میانگین تعداد اسپرمها

گـــروههای مختلف
81/0±13/12
کنتـرل
*65/0±22/8
شاهد
99/0±16/11
تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)
*21/1±54/8
تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)
,#**69/0±31/2
تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15)
34/1±34/9
تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5)
**71/0±60/4
تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15)
* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
** نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 0005/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 001/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
همانگونه که در نمودار 3-1 ملاحظه میگردد، بین میانگین تعداد اسپرمها در گروههای شاهد، تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده میگردد. همچنین نتایج نشان میدهند که بین گروه تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد) با گروههای تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) تفاوت معناداری مشاهده میگردد.

* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
** نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 0005/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 001/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
نمودار 3-1: میانگین و خطای معیار میانگین () تعداد اسپرمها در گروههای مختلف
3-2- یافتههای مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرمهای پیشرونده سریع (GI)
جهت بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرمهای پیشرونده سریع (GI) از روش آماری غیرپارامتری کروسکال- والیس و در صورت معنیدار بودن از آزمون یو من- ویتنی استفاده شد. در جدول

پاسخی بگذارید

بستن منو