دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عصاره هیدروالکلی، گروه کنترل، تستوسترون، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

دول 3-2 میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای پیشرونده سریع (GI) در گروههای مختلف ارائه شده است. نتایج نشان میدهند که بین گروههای شاهد، تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه کنترل و بین گروه تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)، تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5) و تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه شاهد و بین گروههای تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه تجربی1 تفاوت معناداری مشاهده میگردد.
جـدول 3-2: میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای پیشرونده سریع در گروههای مختلف
خطای معیار میانگین±میانگین درصد اسپرمهای پیشرونده سریع

گـــروههای مختلف
20/2±32/13
کنتـرل
*92/1±29/5
شاهد
##36/2±90/16
تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)
$,##,**38/0±38/0
تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)
$,#,**0±0
تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15)
55/5±26/15
تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5)
$,*76/0±28/1
تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15)
* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0P و ** نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P با گروه کنترل میباشد.
## نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P و # نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0P با گروه شاهد میباشد.
$ نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربی1 میباشد.
همانگونه که در نمودار 3-2 ملاحظه میگردد، بین گروههای شاهد، تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه کنترل و بین گروه تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)، تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5) و تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه شاهد و بین گروههای تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه تجربی1 تفاوت معناداری مشاهده میگردد.

* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0P و ** نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P با گروه کنترل میباشد.
## نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P و # نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0P با گروه شاهد میباشد.
$ نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربی1 میباشد.
نمودار 3-2: میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای پیشرونده سریع در گروههای مختلف
3-3- یافتههای مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرمهای با حرکت درجا (GII)
جهت بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرمهای با حرکت درجا (GII) از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) به همراه آزمون پیگیری LSD استفاده شد. در جدول 3-3 میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای با حرکت درجا (GII) در گروههای مختلف ارائه شده است. نتایج نشان میدهند که بین میانگین درصد اسپرمهای با حرکت درجا (GII) در گروه تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده میگردد. همچنین نتایج نشان میدهند که بین گروه تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد) با گروه تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5) تفاوت معناداری مشاهده میگردد.

جـدول 3-3: میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای با حرکت درجا در گروههای مختلف
خطای معیار میانگین±میانگین درصد اسپرمهای با حرکت درجا

گروههای مختلف
54/3±76/18
کنتـرل
79/4±86/27
شاهد
37/2±88/18
تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)
69/2±14/9
تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)
98/5±98/5
تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15)
,#*41/5±20/33
تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5)
50/9±84/17
تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15)
* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
همانگونه که در نمودار 3-3 ملاحظه میگردد، بین میانگین درصد اسپرمهای با حرکت درجا (GII) در گروه تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده میگردد. همچنین نتایج نشان میدهند که بین گروه تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد) با گروه تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5) تفاوت معناداری مشاهده میگردد.

* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
نمودار 3-3: میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای با حرکت درجا در گروههای مختلف
3-4- یافتههای مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرمهای پیشرونده با حرکت آهسته (GIII)
جهت بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرمهای پیشروند با حرکت آهسته (GIII) از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) به همراه آزمون پیگیری LSD استفاده شد. در جدول 3-4 میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای پیشرونده با حرکت آهسته (GIII) در گروههای مختلف ارائه شده است. نتایج نشان میدهند که بین میانگین درصد اسپرمهای پیشرونده با حرکت آهسته (GIII) در گروههای تجربي2 (بوسولفان
mg/kgBW5) و تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده میگردد. همچنین نتایج نشان میدهند که بین گروه تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد) با گروههای تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5) و تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) تفاوت معناداری مشاهده میگردد.
جـدول 3-4: میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای پیشرونده با حرکت آهسته در گروههای مختلف
خطای معیار میانگین±میانگین درصد اسپرمهای پیشرونده با حرکت آهسته

گـــروههای مختلف
09/4±83/27
کنتـرل
67/6±48/38
شاهد
83/3±32/35
تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)
,#**52/8±58/54
تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)
, ##*98/5±98/5
تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15)
72/4±92/21
تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5)
00/5±31/16
تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15)
* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
** نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
## نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
همانگونه که در نمودار 3-4 ملاحظه میگردد، بین میانگین درصد اسپرمهای پیشرونده با حرکت آهسته (GIII) در گروههای تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5) و تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده میگردد. همچنین نتایج نشان میدهند که بین گروه تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد) با گروههای تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5) و تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) تفاوت معناداری مشاهده میگردد.

* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
** نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
## نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
نمودار 3-4: میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای پیشرونده با حرکت آهسته در گروههای مختلف
3-5- یافتههای مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرمهای بدون حرکت (GIV)
جهت بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرمهای بدون حرکت (GIV) از روش آماری غیرپارامتری کروسکال- والیس و در صورت معنیدار بودن از آزمون یو من- ویتنی، استفاده شد. در جدول 3-5 میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای بدون حرکت (GIV) در گروههای مختلف ارائه شده است. نتایج نشان میدهند که بین میانگین درصد اسپرمهای بدون حرکت (GIV) در گروههای شاهد، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده میگردد. همچنین نتایج نشان میدهند که بین گروههای تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه شاهد و همچنین نسبت به گروه تجربی1 تفاوت معناداری مشاهده میگردد.

جـدول 3-5: میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای بدون حرکت در گروههای مختلف
خطای معیار میانگین±میانگین درصد اسپرمهای بدون حرکت
گروههای مختلف
52/4±40/39
کنتـرل
*05/2±36/28
شاهد
66/1±91/28
تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)
31/9±91/35
تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)
,##,$*95/11±04/88
تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15)
*92/3±62/29
تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5)
#,$91/13±56/64
تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15)
* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0P و ## نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P با گروه شاهد میباشد.
$ نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
همانگونه که در نمودار 3-5 ملاحظه میگردد، بین میانگین درصد اسپرمهای بدون حرکت (GIV) در گروههای شاهد، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده میگردد. همچنین نتایج نشان میدهند که بین گروههای تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه شاهد و همچنین نسبت به گروه تجربی1 تفاوت معناداری مشاهده میگردد.

* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0P و ## نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 005/0P با گروه شاهد میباشد.
$ نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
نمودار 3-5: میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای بدون حرکت در گروههای مختلف

3-6- یافتههای مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر وزن بیضه موشها
جهت بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر وزن بیضه موشها از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) به همراه آزمون پیگیری LSD استفاده شد. در جدول 3-6 میانگین و خطای معیار میانگین () وزن بیضه موشها در گروههای مختلف ارائه شده است. نتایج نشان میدهند که بین میانگین وزن بیضه موشها در گروههای تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15)، تجربي4 (عصار
ه هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده میگردد. همچنین نتایج نشان میدهند که بین گروه تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد) با گروههای تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15)، تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15)، تفاوت معناداری مشاهده میگردد.

جـدول 3-6: میانگین و خطای معیار میانگین () وزن بیضه موشها در گروههای مختلف
خطای معیار میانگین±میانگین وزن بیضه موشها (in gr)
گروههای مختلف
07/0±48/1
کنتـرل
06/0±54/1
شاهد
08/0±45/1
تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)
,#*02/0±76/0
تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)
,#*04/0±61/0
تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15)
,#*03/0±87/0
تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5)
,#*04/0±74/0
تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15)
* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 0005/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 0005/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
همانگونه که در نمودار 3-5 ملاحظه میگردد، بین میانگین وزن بیضه موشها در گروههای تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15)، تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15) نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده میگردد. همچنین نتایج نشان میدهند که بین گروه تجربي1 (عصاره هیدروالکلی سنجد) با گروههای تجربي2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربي3 (بوسولفان mg/kgBW15)، تجربي4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5) و تجربي5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15)، تفاوت معناداری مشاهده میگردد.

* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 0005/0P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 0005/0P بین گروه مورد نظر با گروه تجربي1 میباشد.
نمودار 3-6: میانگین و خطای معیار میانگین () وزن بیضه موشها در گروههای مختلف
3-7- یافتههای مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر میزان هورمون تستوسترون
جهت بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر میزان هورمون تستوسترون از روش آماری غیرپارامتری کروسکال- والیس و در صورت معنیدار بودن از آزمون یو من- ویتنی، استفاده شد. در جدول 3-7 میانگین و خطای معیار میانگین () هورمون تستوسترون موشها در گروههای مختلف ارائه شده است. نتایج نشان میدهند که بین میانگین هورمون تستوسترون در گروههای مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد.
جـدول 3-7: میانگین و خطای معیار میانگین () هورمون تستوسترون در گروههای مختلف
خطای معیار میانگین±میانگین هورمون تستوسترون (in ng/ml)
گروههای مختلف
64/1±18/4
کنتـرل
32/0±74/1
شاه

پاسخی بگذارید

بستن منو