منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، ورزشکاران

دانلود پایان نامه

ا استفاده از مشاهدات خود ، فرضيه يا فرضيه هايي را صورت بندي مي کند ، سپس با عنايت به اصول استدلال قياسي به کاربرد منطقي فرضيه مي پردازد . در نتيجه او قادر است با کمک فرضيه تدوين شده ، رابطه بين متغيرها را پيش بيني کند . چنانچه اين پيش بيني با اطلاعات جديد سازگار باشد ، مجددا فرضيه مورد پژوهش آزمون مي شود تا تاييد يا رد شود . ( دلاور ، 1372 )
محقق بر اساس اهداف تعيين شده در پي اين است که ميزان اثربخشي ( نيل به اهداف ) فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي در دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان خراسان رضوي را از ديدگاه دانشجويان بررسي نمايد . در اين فصل کليه روش هاي آماري استفاده شده ، جامعه و نمونه آماري توضيح داده مي شود . همچنين ابزار و شيوه گردآوري اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات بيان مي گردد .

3 – 2 ) روش تحقيق
تحقيق حاضر با توجه به ماهيت و اهداف پژوهش وبه لحاظ ويژگي در نحوه جمع آوري اطلاعات واقعي و مفصل ، موضوع و بررسي شرايط و وضعيت موجود از روش توصيفي استفاده شده است . اين پژوهش به صورت نظرخواهي و به شکل زمينه يابي و ميداني با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است .
محقق بر آن بود تا با استفاده از ابزار پرسشنامه از نظرات دانشجويان در خصوص موضوع تحقيق آگاهي يابد ، و با تاکيد بر اطلاعات جمع آوري شده اقدام به شناسائي عوامل تاثيرگذار فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي در بين دانشجويان ، و از ديدگاه آنها نمود . همچنين با جمع آوري اطلاعات از نمونه آماري در سطح معنا داري ، اقدام به تعميم نتايج به جامعه آماري گرديد .

3 – 3 ) جامعه و نمونه تحقيق
نمونه آماري به لحاظ تعريف عبارت است از يک گروه منتخب در جامعه آماري که بايد داراي خصوصيات و صفات جامعه آماري باشد تا بتوان نتايج آماري را بر اساس آن تعميم داد .
جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش ، کليه دانشجويان دختر و پسر واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در استان خراسان رضوي که در مقطع کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکترا که از امکانات و برنامه ها و فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه استفاده نموده و در سال تحصيلي 93-92 مشغول به تحصيل مي باشند را شامل مي شود . که بنا به اعلام تربيت بدني هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي ، تعداد کل دانشجويان 60129 نفر ( مرد 34316 نفر و زن 25813 نفر ) مي باشد که از اين تعداد 20042 نفر ورزشکار بوده که از فعاليت ها و امکانات فوق برنامه ورزشي واحدهاي دانشگاهي در اين استان استفاده مي نمايند ، که حجم نمونه بر طبق جدول مورگان بايد حداقل 377 نفر باشد . اعضاي نمونه به صورت تصادفي طبقهاي از بين اعضاي جامعه انتخاب شدند ، پرسشنامه در بين 400 نفر توزيع شد که از بين پرسشنامه هاي برگشت داده شده 377 مورد به عنوان نمونه تحقيق در نظر گرفته شد .

جدول ( 3 -1 ) تعداد نمونه و جامعه آماري پژوهش
***
جامعه آماري
پسر
دختر
تعداد کل ورزشکاران
20042
11438
8605
جدول مورگان
377
214
163

3-3-1 ) فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي شامل موارد و افراد ذيل مي گردد :
– کليه دانشجوياني که از امکانات و تجهيزات ورزشي دانشگاه استفاده مي نمايند .
– دانشجوياني که در همايش هاي ورزشي دانشگاه مانند : کوهنوردي ، ورزش هاي همگاني ، ورزش صبحگاهي و پياده روي عمومي شرکت مي نمايند .
– کليه دانشجوياني که در کلاس هاي آموزشي مربيگري و داوري شرکت مي نمايند .
– دانشجوياني که در تمرينات تيم هاي ورزشي ( رشته هاي متعدد ورزشي ) دانشگاه شرکت مي نمايند .
– دانشجوياني که در مسابقات ورزشي داخلي دانشگاه شرکت مي نمايند .
– دانشجوياني که عضو تيم دانشگاه بوده و با تيم هاي دانشجويي به مسابقات منطقه اي ، کشوري و خارج از دانشگاه اعزام مي شوند .
3 -4 ) متغيرهاي تحقيق :
الف : متغير مستقل :
در اين پژوهش ، فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي متغير ملاک ( مستقل ) مي باشد .

ب : متغير وابسته
ميزان اثربخشي از ديدگاه دانشجويان متغير وابسته مي باشد .

3 -5 ) ابزار گرد آوري اطلاعات
ابزار جمع آوري اطلاعات اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي بود که با کمک از تحقيقات گذشته و نزديک به موضوع ، کمک و راهنمايي استاد راهنما پس از طراحي سوال هاي آن با بهره گيري از نظرات اساتيد تربيت بدني ( مديريت ورزشي ) تهيه و تنظيم نهايي گرديد .

3 -5- 1 ) مشخصات پرسشنامه
به منظور نظرخواهي از دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان خراسان رضوي ، پرسشنامه اي با مشخصات ذيل تهيه و تنظيم گرديد :
در پرسشنامه با توجه به اهداف تحقيق و رويکرد هايي که در اثربخشي وجود دارد و بر اين اساس ، ميزان اثربخشي فعاليت هاي فوق برنامه هاي ورزشي از ديدگاه دانشجويان را مي سنجد ، تعداد 29 سوال مي باشد که با کمک استاد راهنما و نظر 10 نفر از اساتيد ( دکتر ) مديريت ورزشي تهيه و تنظيم نهايي گرديد .
اين پرسشنامه محتوي سه بخش بوده که بخش اول شامل يک مقدمه کوتاه ، ذکر اطلاعات فردي دانشجو از جمله : جنسيت ، وضعيت تاهل ، سن ، سال ورود به دانشگاه ، دانشجوي دانشکده ، رشته تحصيلي ، وضعيت سکونت و سابقه ورزشي مي باشد . بخش دوم شامل وضعيت ورزش دانشگاه ، رشته هاي ورزشي داير در دانشگاه ، رشته ورزشي دانشجو ، نوع فعاليت ورزشي ( همگاني ، تفريحي ، قهرماني و … ) ، تعداد جلسات ورزش ، ميزان فعاليت ورزشي هر جلسه ، و دلايل عدم ورزش در دانشگاه مي باشد .
بخش سوم پرسشنام
ه ، سوال هاي اصلي تحقيق را که به صورت سوال بسته مي باشد را در بر مي گيرد . که ميزان اثربخشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي در واحدهاي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان خراسان رضوي را بررسي مي نمايد .
نحوه امتيازدهي سوال هاي پرسشنامه بصورت 5 گزينه اي در مقياس پنج ارزشي ليکرت مي باشد . که گزينه ها شامل : کاملا” موافق ، موافق ، نظري ندارم ، مخالف ، کاملا” مخالف ، که به ترتيب به گزينه ها امتياز 5 تا 1 را در نظر گرفتيم .
جدول ( 3- 2 ) نحوه امتيازدهي به سوال هاي پرسشنامه
کاملا موافق
موافق
نظري ندارم
مخالف
کاملا” مخالف
5
4
3
2
1

کليه سوال ها مثبت بوده و پرسشنامه فاقد سوال منفي بود .

جدول ( 3- 3 ) . مشخصات پرسشنامه تحقيق
اهداف تحقيق
تعداد سوالات
شماره سوالات در پرسشنامه
اهداف جسماني / رواني
8
1 تا 8
اهداف اجتماعي
4
9 تا 12
اهداف فرهنگي / اخلاقي
5
13 تا 17
اهداف آموزشي
5
18 تا 22
اهداف تفريحي / ورزشي
4
23 تا 26
اهداف رفاهي
3
27 تا 29

3 -6 ) روايي و پايايي پرسشنامه
دو ويژگي مهم که هر ابزار اندازه گيري بايد داشته باشد ، روايي و پايايي آن است .
3-6-1 ) روايي
روايي يک آزمون به اين امر بستگي دارد که تا چه ميزان آنچه را که مدعي اندازه گيري آن است ، اندازه مي گيرد . وقتي گفته مي شود آزموني روايي دارد به اين معناست که پرسش هاي آزمون به طور دقيق آنچه را که مورد نظر مي باشد مي سنجند . روايي جنبه هاي مختلفي دارد و ارتباط بين پرسش و آزمودني با توجه به کليه جنبه هاي آن حاصل مي شود . در صورتي که اين ارتباط در برخي جنبه ها مربوط ، و در برخي ديگر نامربوط باشد ، روايي بوجود نمي آيد ( فراهاني و شعباني مقدم ، 1388 ) .
براي اطمينان از روايي محتوايي پرسشنامه و سنجش دقيق مفاهيم و مصاديق مورد نظر در اين پژوهش ، 10 نفر از متخصصين و صاحب نظران مديريت ورزشي نظرات خود را راجع به آن اعلام داشته و روايي پرسشنامه را تاييد نمودند .

3-6-2 ) پايايي
پايايي يا اعتبار يک آزمون عبارتست از ثبات و پايايي آن در اجراهاي متعدد . پايايي يکي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است . بالا بودن ضريب پايايي ( اعتبار ) در آزمون ها نشان مي دهد که خطاي اندازه گيري به حداقل کاهش يافته است . هرچه خطاهايي که بر اندازه گيري اثر مي گذارند کوچکتر و کمتر باشند اعتبار آزمون بيشتر خواهد بود ( فراهاني و شعباني مقدم ، 1388 ) .
در اين تحقيق جهت اطمينان بيشتر پايايي پرسشنامه در يک مطالعه مقدماتي به روش ضريب آلفاي کرونباخ81 در يک نمونه مقدماتي به حجم 30 نفر محاسبه گرديد که مقدار پايايي آن 84/0 بدست آمد که پايايي بالاي آن را نشان مي دهد .

3 -7 ) روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
انتخاب روش هاي آماري مناسب يکي از ارکان اصلي يک تحقيق علمي است . تجزيه و تحليل و استنتاج صحيح منوط به بهره گيري از روش آماري مناسب و متناسب با موضوع است . در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از پرسشنامه ها ، از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده گرديد . در بخش آمار توصيفي از شاخصهاي ميانگين ، انحراف استاندارد ، شاخصهاي پراکندگي ، درصدها ، جداول توزيع فراواني، نمودارهاي مربوط به دادهها و … استفاده شد و در بخش آمار استنباطي براي تجزيه و تحليل يافته ها و آزمون فرضيه ها از آزمون کالموگراف اسميرنوف ( K-S ) و آزمون Uمن ويتني با بهره گيري از نرم افزارهاي 20 SPSS و 2010 Excel استفاده گرديد .

فصل چهارم

تجزيه و تحليل دادههاي تحقيق

4 – 1 مقدمه
در اين فصل به توصيف ، تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها مي پردازيم . از آنجايي که هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود مي باشد و رسيدن به آن اهداف مي تواند موضوع پژوهش را توجيه نمايد ، لذا انجام پژوهش ، تجزيه و تحليل آماري و بررسي يافته هاي محققان و پژوهشگران را به سوي شناخت بهتر هدايت مي نمايد . براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي به کمک نرم افزار 20 SSPS استفاده شده است .

4 – 2 يافته هاي توصيفي
4 – 2 – 1 يافته هاي توصيفي ويژگي هاي جمعيت شناختي
– جنسيت : در اين پژوهش از کل 377 نفر مورد مطالعه ، 214 نفر ( 77/56 % ) مرد و 163 نفر ( 23/43%) زن بودند (نمودار 4 – 1) .

نمودار 4 – 1. درصد فراواني جنسيت پاسخ دهندگان

– وضعيت تاهل : در اين تحقيق 4/72 درصد کل پاسخ دهندگان مجرد و 6/27 درصد متاهل بوده اند .

– سن : سن پاسخگويان حداقل 18 سال و بيشتر از 33 سال بوده است ، و از ميان 6 گروه هاي سني ، گروه دوم ( 21 تا 23 سال ) بيشترين گروه در بين آزمودني ها را با 6/48 درصد تشکيل مي دهند . کمترين گروه پاسخ دهندگان هم مربوط به گروه پنجم ( 30 تا 32 سال ) با 8/4 درصد را تشکيل مي دهند . (جدول 4 – 1).
جدول 4 – 1. گروه هاي سني در جامعه تحت بررسي
گروه سني سال
درصد
رتبه
18 تا 20
6/19 %
دوم
21 تا 23
6/48 %
اول
24 تا 26
3/14 %
سوم
27 تا 29
7/7 %
چهارم
30 تا 32
8/4 %
ششم
33 و بيشتر
5 %
پنجم

– سابقه تحصيلي : در اين پژوهش تعداد کل پاسخ دهندگان در چهار رده قرار گرفتند ( دانشجويان سال اول 21 درصد ، دانشجويان سال دوم 7/33 درصد ، دانشجويان سال سوم 7/20 درصد و دانشجويان سال چهارم 7/24 درصد بودند ) که بيشترين تعداد آزمودني ها را دانشجويان سال دوم با 7/33 درصد و کمترين آزمودني ها را دانشجويان
سال سوم با 7/20 درصد تشکيل مي دهند ( جدول 4-2 ) .
جدول 4 -2 . سابقه تحصيلي و درصد جامعه تحقيق
سابقه
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
تعداد
80
127
77
93
درصد
21 %
7/33 %
7/20 %
7/24 %

رشته تحصيلي: تعداد کل افراد مورد مطالعه در چهار گروه تحصيلي : علوم پايه ، علوم انساني ، گروه مهندسي و علوم پزشکي تقسيم گرديدند . که دانشجويان گروه علوم انساني با 49 درصد بيشترين تعداد پاسخ دهندگان را تشکيل مي دهند ( جدول 4-3 ) .
جدول 4 -3 . گروه تحصيلي و درصد جامعه تحقيق
گروه تحصيلي
تعداد
درصد
رتبه
علوم انساني
184
49 %
اول
مهندسي
127
6/32 %
دوم
علوم پزشکي
52
8/13 %
سوم
علوم پايه
14
5/4 %
چهارم

نمودار 4-2 . درصد گروه هاي تحصيلي آزمودني ها

وضعيت سکونت : از تعداد کل آزمودني ها 178 نفر ( 5/47 % ) خوابگاهي و 199 نفر ( 5/52 % ) مي باشند .
سابقه ورزشي : در اين تحقيق سابقه ورزشي تعداد کل پاسخ دهندگان مورد بررسي قرار گرفت که گروه دوم بالاترين تعداد ( سابقه 5 تا 10 سال ، 8/53 % ) را شکل داده است ( جدول 4-4 ) .

جدول 4 -4 . سابقه ورزشي جامعه آماري
گروه ها
گروه اول
گروه دوم
گروه سوم
گروه چهارم
سابقه ورزشي
زير 5 سال
5 تا 10 سال
10 تا 15 سال
15 سال به بالا
درصد
3/14 %
8/53 %
22 %
8/9 %

نمودار 4-3 . سابقه ورزشي دانشجويان در پژوهش

رشته ورزشي : رشته ورزشي کل افراد پاسخ دهنده به دو بخش انفرادي و تيمي تقسيم گرديده که 5/36 درصد در ورزش هاي انفرادي و 5/63 درصد در رشته هاي تيمي فعاليت داشته اند .
نوع فعاليت ورزشي : در پرسشنامه آزمودني ها نوع فعاليت ورزشي خود را در سه بخش مشخص نمودند که درصد آن به ترتيب بدين شرح مي باشد : فعاليت همگاني و تفريحي با 7/58 درصد بيشترين تعداد در رده اول ، فعاليت در سطح قهرماني با 6/28 درصد در رده دوم و فعاليت آموزشي با 7/12 درصد رده سوم افراد پاسخ دهنده را تشکيل داده است .
تعداد جلسات ورزش : در پرسشنامه اين پژوهش يکي از سوالاتي که آزمودني ها جواب داده اند تعداد جلساتي که در طول هفته به ورزش مي پردازند را اعلام نموده اند . (جدول 4-5 ) .
جدول (4-5) تعداد جلسات ورزش آزمودني ها
تعداد جلسات
يک جلسه
دوجلسه
سه جلسه
بيش ازسه جلسه
درصد
7/3 %
9/6 %
7/77 %
7/11 %

نمودار 4-4 . درصد تعداد جلسات دانشجويان ورزشکار در پژوهش

مدت زمان ورزش : در اين تحقيق براي مدت زمان انجام فعاليت ورزشي ، پاسخ دهندگان زمان مورد نظر را به ترتيب ذيل انتخاب نمودند که مدت زمان 60 تا 90 دقيقه با 5/65 درصد بيشتر از ديگر گزينه ها بود .
جدول (4-6 ) مدت زمان ورزش آزمودني ها
مدت زمان
کمتر از30 دقيقه
30 تا 60 دقيقه
60تا90دقيقه
90تا120دقيقه
بيش از 120دقيقه
درصد
9/1 %
2/3 %
5/65 %
2/29 %
3/0 %

شرکت در دوره هاي آموزشي : در تحقيق حاضر از کل تعداد پاسخ دهندگان ، 78/39 درصد افراد در دوره هاي تخصصي

پاسخی بگذارید

بستن منو