منابع تحقیق با موضوع شبکه عصبی، پردازش اطلاعات، هوش مصنوعی

این زمینه می‌شود. علیرغم مسائل و مشکلات مربوط بهروش‌های تک‍پارامتری، این روش‌ها در محیط‌های ساده و نه‌چندان شلوغ و پیچیده نسبت به روش‌های چند پارامتری دارای سرعت بالاتری خواهند بود.…

Continue Reading
Close Menu